Sunday, 23 June 2013

NOTA PENYUNTINGAN- KMK penggal 3

ASPEK BAHASA DALAM PENYUNTINGAN

 Pengertian Penyuntingan
 Perihal melakukan pembetulan atau pembaikan karangan, karya, buku, makalah, manuskrip dan lain-lain.

Peranan Penyunting
a. Memilih dan menyusun karya orang atau pihak lain untuk diterbitkan;
b. Menyediakan karya atau sekumpulan karya orang  lain untuk diterbitkan;
c. Menyediakan manuskrip sendiri untuk diterbitkan.

•SUMBER RUJUKAN

Gaya Dewan Edisi Ketiga
Kamus Dewan Edisi Keempat
Daftar Ejaan
Tatabahasa Dewan
Kamus/Daftar/Glosari Istilah
Tesarus Bahasa Melayu Dewan
Kamus Dwibahasa  Edisi Kedua
prpm.dbp.gov.my


•JENIS PENYUNTINGAN

* Penyuntingan Substantif

* Penyuntingan Kopi

 Aspek bahasa dalam  penyuntingan  lebih menjurus kepada peranan  penyunting kopi
•Peranan Penyunting Kopi

Edtior berperanan untuk :-
i. memotong, menambah atau  membetulkan sesebuah karya  mengikut keperluan dan kesesuaian
   bagi menjamin karya penulis memenuhi piawai penerbit
ii. Memastikan karya memperkatakan tujuan karya itu;
iii. Melenyapkan pertentangan fakta;
iv. Membetulkan kesalahan dan kerancuan aspek bahasa seperti ejaan, ayat, frasa, pemilihan kata, tanda
     baca,penggunaan huruf besa, penggunaan huruf kecil, kependekan, penggunan istilah dan sebagainya.

Penyuntingan Substantif

Pembaikan atau penambahbaikan dari aspek isi dan organisasi sesebuah karya itu. Antaranya, isu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang lewah, pengungkapan pemikiran penulis, fakta yang tepat, plagiarisme, pengolahan yang segar, inti pati cerita yang mekar dan bersesuaian, dan mengikut standard yang ditetapkan penerbit.

•PENYUNTINGAN KARYA KREATIF

Ingatlah 5 Perkara:
a. Anakronisme
b. Bahasa
c. Dialog
d. Bahasa Basahan dan Dialek
e. Plot

•Anakronisme
Kesilapan menempatkan sesuatu peristiwa, tokoh, tempat, percakapan dan sebagainya pada zaman yang sebenarnya.

1. Hang Jebat melihat-lihat jam tangannya sambil  membetul-betulkan songkoknya.
2. “Cis! Nanti aku tembak kau dengan M16 ini,” teriak Tun Perak.
3. Rosli Dhobi, pejuang kemerdekaan Sarawak mati digantung pada tahun 1959 kerana membunuh Duncan Stewart.Bahasa

1. Ejaan
2. Istilah
3. Tatabahasa
4. Semantik
5. Gaya Bahasa
6. Tanda Bacaan

TANDA BACAAN
i. Membantu penyusunan frasa, klausa dan ayat.
ii. Sebagai gambaran seni yang turut membantu pernyataan sikap, perasaan dan emosi penulis.

1. Tanda Noktah (.)
1.1 Di akhir setiap ayat lengkap.

Kesusasteraan tradisional terbahagi kepada lisan dan tulisan.
1.2 Penamat ayat perintah atau suruhan.
      Jangan bising.
•1.3 Penamat ayat tanya berbentuk retorik, yakni yang tidak memerlukan jawapan.
       Siapa yang tidak tidak marah kalau
       diperlakukan demikian rupa.

1.4 Penamat ayat tanya dalam ragam cakap pindah.
     Ketua Pengarah bertanya siapa pegawai projek program itu.
1.5 Kependekan Nama

Abg. Zohari Abdul Rahman
S. Jibeng

1.6 Selepas setiap nombor senarai tanpa tanda kurung.
1. Singapura
2. Malaysia
3. Indonesia

1.7 Memisahkan Ringgit Malaysia dengan sen.
     RM149.90

1.8 Menunjukkan tanda perpuluhan.
      76.8 peratus
      20.59 saat
        5.5 juta
1.9 Tanda penulisan senarai bibliografi  atau rujukan
Hashim Othman 2003. Kemahiran Menulis:Perspektif Komunikasi. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa
dan Pustaka.


•2. Tanda Koma

* Tanda pemisah yang  sementara sifatnya;

* Memisahkan satu klausa atau frasa dengan yang lain.

2.1 Memisahkan tiga atau lebih unsur dalam ayat
Dalam setiap aktiviti sekolah, seperti program orientasi pelajar baharu, pelantikan pengawas dam perhimpunan, pihak sekolah perlu menitikberatkan aspek pembudayaan amalan berbudi bahasa dan nilai murni.
2.2 Memisahkan frasa keterangan daripada ayat induk dalam ayat songsang.
Selepas persaraan beliau daripada dunia pendidikan, Mahmud bertukar kerjaya.

2.3 Menggabungkan beberapa ayat menjadi satu ayat
Selain memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang kesusasteraan Melayu dan bidang kebudayaan, Mahmud Ahmad merupakan salah seorang aktivis bahasa yang turut terlibat dalam meletakkan batu asas dalam memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu di tempat yang sewajarnya di Singapura.

•2.4 Menghubungkan ayat-ayat yang boleh berdiri sendiri dalam ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung seperti dan, sambil, tetapi, kemudian, serta dan lalu.

Bahasa Melayu bukan sahaja berperanan sebagai bahasa tonggak tamadun bangsa dan negara, khususnya sebagai bahasa kebangsaan, tetapi adalah antara elemen yang penting sebagai asas kepada pembentukan rakyat Malaysia yang unggul lagi perkasa.

•2.5 Memisahkan ayat induk daripada petikan langsung
“Ini ada sepucuk surat untuk ibumu. Harap Lina sampaikan kepada ibu sebaik-baik sampai di rumah nanti,” pesan ayahnya sambil menghulurkan surat tersebut kepada Lina.

2.6 Memisahkan keterangan setara
Menurut Pegawai Penyelidik Radiokimia, Insititut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT), Dr. Zaharuddin bin Ahmad, aktiviti nuklear ini boleh dibahagikan kepada dua tujuan utama iaitu keamanan dan bukan keamanan.

2.7 Menyisipkan kata, frasa atau klausa ke dalam sesuatu ayat atau perenggan
Oleh itu, selain memantapkan kursus fakulti ini, kerajaan sewajarnya membuka kursus yang sama di IPTA lain supaya mampu meramaikan profesional pertanian untuk memenuhi keperluan negara yang semakin berkurangan dan tidak mencaukupi.

2.8 Menandakan Contoh
Dia suka akan novel-novel Melayu, contohnya Salina, Merpati Putih Terbang Lagi dan sebagainya.

2.9 Menandakan unit geografi
Mahmud lahir pada 29 Mac 1906 di Kallang, Singapura.

2.10 Memisahkan unsur berlawanan
 Yang menang Barisan Nasional,
 bukan parti pembangkang.

2.11 Memisahkan kata dengan unsur ayat
Pementasan itu berakhir pada pukul 10.30 malam, 7 Mei 2006.

2.12 Menandakan  Pengulangan
Aku benci, benci dan benci.
 Nyah kau dari sini.
•Sekadar Renungan

Semua wanita yang bercermin mata,masuk dahulu.

Semua wanita yang bercermin, mata masuk dahulu.

3.0 TANDA SEMPANG ( - )

Sekurang-kurang ada 10 fungsi tanda sempang.

3.1 Menunjukkan dan menegaskan ejaan sesuatu perkataan
Kata p-e-l-a-n-c-o-n-g-a-n dan p-e-l-a-c-u-n-g-a-n mempunyai makna yang berbeza.

Kata g-o-l-o-n-g-a-n tidak g-u-l-u-n-g-a-n tidak sama ertinya.

•3.2 Menunjukkan pertuturan  yang tidak lancar
“Sa-sa-ya, ” katanya dengan  gugup.

3.3 Memisahkan angka yang berbeza fungsi

ISBN 983-62-8339-0
012-8920460


•3.4 Menggabungkan kata dasar yang dipendekkan untuk menyatakan sifat.
Anglo-Saxon
Indo-Belanda

3.5 Memisahkan huruf kecil dengan huruf besar

rahmat-Nya
pra-Kongres
Pan-Malaysia
•3.6 Menandakan penulisan  
      dalam transliterasi
      huruf Arab-Rumi

     al-Fatihah
      al-Quran

3.7 Memperjelas ungkapan yang seakan-akan sama
      be-revolusi dengan
      ber-evolusi

3.8 Merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran –an
zaman 60-an
tahun 1990-an

3.9 Merangkaikan ke- dengan angka
ke-9
ke-30

3.10 Menunjukkan kata gandaan   
        porak-peranda
        simpang-siur
        kertas-kertas kerja
        Timbalan-timbalan Menteri

4. TANDA PISAH (—)

Ada 6 fungsi tanda pisah, dan bentuknya lebih panjang daripada tanda sempang

4.1 Memisahkan keterangan bagi sesuatu idea atau siri idea
Sepanjang kerjayanya sebagai ahli politik pelbagai kemewahan hidup sudah dikecapinya—wang, harta, kuasa dan wanita, bagaimanapun, dia tidak pernah berasa puas.

4.2 Menggantikan pengulangan nama penuh penulis dalam sesuatu penulisan, khususnya  untuk katalog   perpustakaan.
  Nordin Hassan—Nordin
  Jong Chian Lai—Jong


4.3 Memperlihatkan gangguan aliran pemikiran penulis, pembicara dan lain-lain yang terhenti,
      berubah-ubah  dan berpindah-pindah

Semasa berceramah di Labuan—isu ini sudah saya bangkitkan—pembangunan mapan adalah untuk generasi akan datang.

4.4 Memperkenalkan satu
      perkataan atau beberapa
      perkataan yang hendak
      ditegaskan.

Sejak kematian isterinya dia mengalami aneka tekanan perasaan—sedih, pilu, duka, lara rindu, dan kecewa.

4.5 Menyisipkan perkataan,  
      frasa atau klausa untuk
      penegasan atau untuk
      maksud tertentu.


Setelah balik dari Paris minggu depan—kalau tidak ada aral melintang—saya akan uruskan perkara itu.
4.6 Menggantikan perkataan 
      “hingga”

Dalam tempoh 2001-2003 beliau menuntut di London.

5.0 Tanda Titik Bertindih ( : )

Terdapat 7 fungsi tanda
titik bertindih

5.1 Memperkenalkan atau
      menambah keterangan

Pendidikan di Malaysia : Sejarah, Sistem dan Falsafah
•5.2 Menyenaraikan
      sesuatu perkara

Antara karya yang dihasilkannya ialah:

Pindah, Pemberontakan, Langit Nanga Hijau
•5.3 Memisahkan judul kecil
      dengan judul utama

Penterjemahan : Satu Pengenalan

Islam Hadhari : Cabaran dan Harapan
•5.4 Memisahkan adegan
      dan drama/filem/lakonan

Lantai T. Pinkie, 5:6
(Adegan 5, Babak 6)

5.5 Menunjukkan nisbah
      9 : 6

5.6 Memisahkan jilid dan halaman   
      rujukan bagi buku berjilid

“Ketrampilan Penulis dalam Menuju Wawasan 2020”, Dewan Sastera, 
 7:6:25 (Jilid 7, Bilangan 8 dan
 Halaman 25)

5.7 Memisahkan surah dan ayat al-Quran

al-Baqarah 2:33
(Surah 2, Ayat 33)

6. TANDA KOMA BERTITIK ( ; )

4 fungsi tanda koma bertitik ialah :

6.1 Memisahkan keterangan yang 
      bersiri, yang berlainan kategori,
      jika keterangan itu dipisahkan
      oleh koma.

    Kepada yang berjaya diucapkan 
     tahniah; kepada yang belum 
     berjaya, janganlah bersedih.

6.2 Memisahkan dua atau beberapa  
      klausa utama yang biasanya 
      disambung oleh dan, tetapi,  
      atau, namun dan lalu

Buat baik berpada-pada;
buat jahat jangan sekali; jadikanlah ini amalan hidup   kita.
6.3 Memisahkan lebih daripada satu klausa yang terdapat dalam sesuatu ayat.

Kritikan karya itu menggunakan pelbagai teori normatif;teori strukturalisme;teori takmilah;termasuklah teori femenisme.

6.4 Memisahkan klausa utama yang
      dimulai dengan kata hubung
      juga, kendatipun demikian,
     malah, selain itu, oleh yang 
     demkian, seyogianya dan lain- 
     lain.

Peperiksaan STPM tinggal tiga bulan lagi; oleh sebab itu dia tekun mengulang kaji.

7. TANDA ELIPSIS ( …)

7.1 Menunjukkan satu siri atau  
      senarai nama yang bersambung
      yang bermaksud dan seterusnya
      atau dan sebagainya.

      Kanak-kanak harus diajarkan
      membilang 1, 2, 3, 4…

7.2 Menunjukkan pengguguran
      bahagian teks sama ada di 
      awal, pertengahan atau akhir
      sesuatu ayat.

…asas-asas yang menjamin keharmonian dan kestabilan masyarakat. Kemajuan negara banyak bergantung pada perpaduan rakyat…Tanpa kestabilan,  amat sukar untuk membangunkan  dengan negara.
7.3 Memisahkan sekumpulan 
      perkataan yang pendek
      dalam pengucapan dengan
      tujuan memberi penegasan.

Buat tempahan itu segera…Telefon pihak tersebut hari ini juga…Lepas itu buat laporan kepada saya…Saya hendak awak selesaikan hari ini juga.


9.0 TANDA TANYA ( ? )

9.1 Pada akhir ayat tanya.
     Yang mana satu pilihan anda?

9.2 Antara kalimat yang menyatakan
      bahagian kalimat yang disangsikan
      atau kurang dapat dibuktikan
      kebenarannya.

     Tragedi itu berlaku sekitar tahun  
     1876 (?)
10.0 TANDA KURUNG ( )

10.1 Mengapit keterangan
        atau penjelasan tambahan.

Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak (DUBS) akan mengadakan mesyuarat tergempar.
10.2 Mengapit huruf atau angka  
        yang menunjukkan bilangan

Perkara-perkara yang berikut hendaklah disediakan untuk mesyuarat itu :

(a) Prosiding mesyuarat;
(b) Agenda mesyuarat;
(c) Senarai panggilan mesyuarat.

10.3 Mengapit keterangan
        atau penjelasan
        sumber bahan.

Antologi puisi Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang Putus memuatkan 55 buah puisi Chairil Anwar (Penerbit Dian Rakyat, 1994)
•11.0 TANDA PETIKAN (“ ”)

11.1 Mengapit cakap ajuk.

“Kau hanya pondan yang    
  berdiri di belakang 
  perempuan,” kata Rusli 
  Dhoby.


•11.2 Mengapit petikan langsung
        daripada sumber lain
        yang panjangnya tidak
        lebih daripada tiga baris

Perwatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad digambarkan oleh Subky Latif sebagai “sepanjang perjuangannya juga dia adalah
seorang yang kontroversial”.

11.3 Mengapit judul rencana,
        karangan, puisi dan bab buku
        yang digunakan dalam kalimat.

Buku berjudul “Managing The Non-Profit Organization” yang ditulis oleh Peter F. Drucker amat sesuai menjadi rujukan bagi pengurusan organisasi yang tidak berorientasikan keuntungan.


8.0 TANDA SERU ( ! )

 Hei, jaga sikit mulut itu!

Nah, rasalah tikamanku ini!

Jangan merokok!
12. TANDA MIRING ( / )

12.1 Sebagai pengganti kata
        dan, atau dan per ataupun
        digunakan emasa menulis
        nombor alamat.

Tun/Tan Sri/Datuk/Datin/Tuan
Harga bunga itu 90 sen/kuntum.
No. 11, Jalan 12/146, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur.
•12.2 Dalam penomboran kod
        surat rasmi, sistem fail 
        dan sebagainya.

DBP/2-4/324/6/5-3 (44)13.0 PENULISAN
        KATA MAJMUK

a.  Kata yang terbentuk dengan
     merangkaikan dua atau lebih 
     sehingga membawa maksud
     khusus.

b.  Hampir semua kata majmuk  
     dieja  secara terpisah dan 
     bentuknya tidak boleh menerima
     sebarang penyisipan unsur lain.
c. Empat jenis kata majmuk :

i. Rangkai kata bebas

ii. Nama gelaran/jawatan

iii. Istilah khusus

iv. Kiasan/simpulan bahasa
•13.1 Kata Majmuk
Rangkai Kata Bebas

tengah hari
kereta api
alat tulis
kapal selam
•13.2 Kata majmuk
        gelaran/jawatan

naib pemuda
ketua wanita
timbalan presiden
inspektor polis
13.3 Kata majmuk
        istilah khusus

alat pandang dengar
cakera liut


13.4 Kata majmuk kiasan/simpulan bahasa

kaki pukul
muka tembok


13.5 Kata majmuk yang
        ditulis bercantum

apabila
antarabangsa
tandatangan
setiausaha
jawatankuasa
bumiputera
warganegara
13.6 Kalau kata majmuk menerima
        imbuhan awalan atau akhiran
        sahaja, ejaannya tetap terpisah.

terima pakai – diterima pakai
temu duga    – menemu duga

13.7 Jika menerima apitan :

kemas kini – pengemaskinian
anak tiri     - menganaktirikan


SEKADAR RENUNGAN
jurukur atau juruukur
sama ada atau samada
ibu bapa atau ibubapa
bual bicara atau bicarawara

14.0 PENULISAN KATA PUN

Pun yang bermaksud juga
atau lantas ditulis terpisah.

Berbanding dengan dia,
saya pun hebat dalam perdebatan.
Tanpa banyak bicara dia pun pergi.

13 pun Yang Bersambung

adapun  andaipun  ataupun
bagaimanapun   biarpun
kalaupun   kendatipun
lagipun
mahupun   meskipun
sekalipun    sungguhpun
walaupun

SEKADAR RENUNGAN

Jangankan dua kali sekali pun dia tidak pernah menang.

Surat itu telahpun ditaip.

Walau apapun yang terjadi
saya tetap mencintainya.

15.0 PENULISAN KATA GANDA

i. Kata ganda penuh
ii. Kata ganda separa
iii. Kata ganda berentak

15.1 Kata Ganda Penuh
mukun-mukun
kecil-kecil
molek-molek
cita-cita
minum-minum
santai-santai

15.2 Kata Ganda Separa
mengalu-alukan
ternanti-nanti
sepandai-pandai
bercakap-cakap
umpat-mengumpat
15.3 Kata Ganda
        Berentak

porak-peranda
simpang-siur
bukit-bukau
lenggang-lenggok
kuih-muih


SEKADAR RENUNGAN

Sekiranya kata majmuk digandakan, hanya kata pertama sahaja yang digandakan.
menteri-menteri besar
kertas-kertas kerja
rumah-rumah hijau

•Sekiranya kata majmuk yang telah mantap atau simpulan bahasa/kiasan yang digandakan, kedua-dua unsur perlulah digandakan.

warganegara-warganegara
tandatangan-tandatangan
setiausaha-setiausaha


16.0 PENGGUNAAN  KATA

16.1 Bila dan Apabila
Bila dia sampai, dia terus marah.

16.2 Kedua dan Kedua-dua
Kedua ibu bapanya telah bercerai.

16.3 Karenah dan Kerenah
Karenah birokrasi
perlulah dikurangkan.

16.4 Ia dan Ianya
Ianya baru bermula.
•16.5 Mereka dan Mereka-mereka

Mereka-mereka yang
mereka-rekakan cerita.

16.6 Dari dan Daripada

Tangan yang menghulur lebih
baik dari yang menerima.

16.7 Berbagai dan Pelbagai
        Berbagai data perlu dikumpul.

16.8 Setengah dan Sesetengah

     Setengah perkara dapat dikompromi.

16.9 Ialah dan Adalah

Menurut Juita antara masalah dihadapi sepanjang di luar negara ialah dari segi makan.
Underwater World adalah akuarium akuatik terbesar di Asia.

16.10 Prihatin dan Perihatin
Keperihatinan kerajaan dengan menghantar tim perubatan (MASMEDTIM) ke kawasan tersebut amat disanjung.

16.11 Adakah dan apakah
Apakah tindakannya itu betul?
Dia sendiri pun tidak begitu yakin
apakah dia patut menerima lamaran
Masniah.

17. SEKILAS TENTANG UNGKAPAN DAN AYAT

17.1 Kata kerja transitif
a. Ada gadis yang tidak mahu 
    melaporkan kepada ibu bapa 
    kerana malu dan takut.
•b. Menyentuh tentang agenda
    memartabatkan profesion
    keguruan dan kaitannya
    dengan kualiti guru, beliau
    berkata, aspek pemilihan
    bakal guru telah diperketatkan.

17.2 Ayat Tergantung

Sebagaimana deritanya seorang gadis muda yang bertandang ke rumah saya beberapa hari sebelum menjelang Ramadan.

17.3 Pemilihan Ungkapan
i. Pahang guna senjata sulit
   kalahkan Selangor.

ii. Seramai lebih 2,000 orang  
    pelawat telah mengunjungi
    Pameran Pendidikan yang telah
    diadakan dari 13 hingga 15 Mei
    2005.


•TUJUH PROSES MANUSKRIP YANG LEBIH BAIK

Manuskrip yang baik adalah
merupakan gabungan dua aspek, yakni SENI  dan KRAFTANGAN.

Kesilapan sebahagian besar penulis adalah mengharapkan editor menjalinkan kedua-dua unsur itu.

Proses 1 – KAWAL EDITOR
                     DALAMAN

Menulis itu seni, dan menyemak
semula itu kraftangan. Jangan
biarkannya bermaharajalela dalam
diri anda. Apabila menulis draf,
ketepikan soal bentuk dan gaya.
Semakin senang karya itu dibaca,
maka kian payah usaha untuk
menulisnya.

•Proses 2 – BACA UNTUK
                  MEYAKINKAN DIRI 
                  SENDIRI

Bacalah manuskrip itu berulang kali. Yakinlah diri sendiri bahawa perkataan, ungkapan dan ayat adalah indah, baik dan persis. Gaya bahasanya menarik. Jalan ceritanya menambat hati pembaca. Usaha menambah baik  karya itu hendaklah terus dilakukan.


Proses 3 – BANYAK-BANYAKLAH BERSABAR

Mustahil anda dapat menyemak dan
mengeditkan karya itu sebaik sahaja
anda menyiapkannya. Perkataan,
ungkapan dan ayat yang hendaklah
dipastikan dapat memberi kesan
emosi kepada pembaca.

Proses 4 – GUNAKAN SENARAI SEMAK

Semasa membaca manuskrip,
tanyakan pelbagai soalan.
1.Adakah pendulu karya itu akan menguntungkan pembaca?
  *Maklumat
   *Menghibur
2.Adakah pendulu itu menawarkan fokus yang jelas dan spesifik?

     “Angle” atau “slant” (kecondongan) itu menambat pembaca.

5. Sudahkah pembaca dipimpin daripada satu persoalan kepada persoalan yang lain?

    Pertautan dan jalinan cerita antara  
    perenggan-perenggan atau dalam 
    bab-bab.

6. Adakah cerita, persoalan,
    mesej, watak dan perwatakan,   
    yang digarapkan memadai?

    Judul?
    Tema?
    Latar ?
    Dialog?
    Pemilihan katanya?

7. Adakah anda lebih banyak
    menggunakan ayat aktif?

•Ayat pasif lazimnya mendorong pembacaan yang pasif.
•Ayat pasif memperlahankan aksi dalam tulisan.
•Penulisan yang berkesan dan berkualiti itu memerlukan pelaku aksi itu di hadapan ayat.


8. Adakah setiap ayat dibina dengan kata kerja aktif?
Kata kerja ialah unsur yang cukup penting dalam
binaan sesuatu ayat. Kata kerja yang dipilih pun
hendaklah Kuat, dan memberikan kesan, misalnya
dengan menambahkan kata adjektif.
Dia merenung tajam wajah Rokiah.
Sufian memandang sayu kekasihnya yang berlalu
meninggalkannya.

Perhatikan ayat pasif berikut:
i.Wajah Rokiah direnung tajam oleh dia.
ii.Kekasihnya yang berlalu pergi dipandang sayu oleh Sufian.

9. Sudahkah anda menggantikan kata-
    kata yang panjang dan sukar dengan kata yang mudah dan ringkas?

   Elakkan penggunaan perkataan yang bombastik dan dirasakan gah, tetapi menyukarkan pemahaman     
   pembaca.

    dekad daripada dasawarsa
    minggu daripada pekan
    merah ungu daripada merah lembayung
    sarapan daripada minum pagi

10. Adakah anda menggunakan ayat
      panjang, pendek atau mempelbagaikannya
      mengikut keadaan?

      Kata-kata yang digunakan boleh sahaja dalam
      bentuk anekdot, peribahasa, pantun, syair,
      dialog harian atau bahasa berirama.
      Ayat yang berjela-jela hendak dielakkan agar
      segala yang diungkapkan itu tidak menjadi
      seperti khutbah.

     Sesuatu perenggan itu paling banyak pun lima
      baris ayat, yakni sekitar 30 perkataan untuk 
      satu perenggan.


Proses 5 – PASTIKAN SEMUA MAKLUMAT,
                 TERMASUK EJAAN DAN NAHU
                  PERSIS
Selepas mengedit karya itu anda haruslah
membaca karya itu sekali lagi. Kali ini
pembacaan adalah secara perlahan dan
teliti. Periksa semua fakta, kata, petikan,
ejaan dan nahu.
Pastikan produk terakhir anda itu sifar
kerancuan bahasa.

Proses 6 – MEMBUAT SEMAKAN DENGAN
                  PANCAINDERA TELINGA
Sekarang anda sudah mempunyai manuskrip yang
jelas dan padat. Baca sekali manuskrip itu dengan
nyaring. Membaca dengan nyaring akan
membolehkan kita menangkap nada dan aliran cerita.
Abu Bakar melontar ibu ciuman dari atas keretapi.
Hatinya hancur bagaikan tauhu terhempas ke batu.

Proses 7 – DAPATKAN BANTUAN APABILA PERLU
a.Tunjukkan tulisan yang siap itu kepada orang lain apabila anda sudah benar-benar bersedia.
b. Tunjukkan draf manuskrip anda sebelum sampai ke peringkat akhir.
c.Terimalah kritikan dengan hati terbuka.

•RENUNGAN TERAKHIR
Aspek bahasa dalam penyunting adalah merupakan asas kepada penyuntingan yang persis—yang tiada cacat celanya dari aspek kerancuan bahasa.


apam@dbp.gov.my

No comments:

Post a Comment