Monday, 1 July 2013

PENGURUSAN Penggal 3 KMKPENGURUSAN

HASIL PEMBELAJARAN

Prinsip asas pengurusan
Calon seharusnya dapat:
1.      Menjelaskan maksud dan konsep asas pengurusan
2.      Menghuraikan prinsip asas pengurusan organisasi.

Terapan terhadap teks
Calon seharusnya dapat:
1.      Mengenal pasti unsur pengurusan daripada teks kajian.
2.      Menganalisis asas pengurusan dalam organisasi yang wujud dalam teks kajian.

Organisasi Sastera
Calon Seharusnya dapat:
1.      Menjelaskan aspek perancangan kerja dalam organisasi kerja dalam organisasi sastera.
2.      Menghuraikan aspek pengurusan projek seperti seminar, kursus, pertandingan dan pementasan.PENGENALAN

Pengurusan yang efektif merupakan kunci kejayaan sesebuah organisasi dalam mencapai matlamat atau objektifnya.
Walau apapun profesyen yang diceburi termasuk penulis dan menguruskan organisasi yg berhubung dengan kesusasteraan, pengurusan amat penting dipelajari.
Dengan adanya pengetahuan tentang pengurusan, diharapkan seseorang itu akan menjadi lebih kreatif, kritis dan dinamis dalam membuat sesuatu tindakan.

DEFINISI PENGURUSAN
Menurut Juhary Haji Ali, organisasi merupakan unit sosial yang terdiri daripada manusia yang berkerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi (Prinsip dan Amalan Pengurusan, KL: DBP, 2004)
Pengurusan suatu proses yang melibatkan kerjasama manusia dalam sesebuah organisasi bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.
Jaafar Muhammad (Asas Pengurusan, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, 1999) “pengurusan ialah satu proses mengagihkan input organisasi (termasuk sumber ekonomi dan sumber kakitangan) dengan cara perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawalan untuk tujuan mengeluarkan output (segala barangan) yang diperlukan oleh pelanggan supaya objektif organisasi tercapai”.
Berdasar definisi itu, kata kunci yang perlu diketahui ialah proses untuk mencapai matlamat atau objektif sesebuah organisasi. Proses sebagai satu cara yang sistematik dalam melaksanakan sesuatu kerja atau sekumpulan tugasan. Di samping itu, kerjasama kelompok manusia dalam organisasi itu secara efektif dan efisien amat diperlukan bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.

PENGURUSAN KESUSASTERAAN
Ismail Ahmad  (Dewan Sastera, Oktober, 1990): “Pengurusan Kesusasteraan” ialah mereka yang bertugas di sesebuah institusi untuk mengembangkan sastera, termasuk institusi penerbitan sastera, juga adalah ejen. Kerja utamanya ialah mengurus, bukan mencipta. Kalau ingin menjadi pencipta sepenuh masa, maka ikutilah jejak beberapa sasterawan yang menjadikan menulis sebagai pekerjaan utama, bukan pengurus yang memikul tanggungjawab untuk mengembang dan memajukan kesusasteraan melalui sesuatu organisasi atau badan yang tertentu. Tugas pengurus dan tugas penulis adalah tugas yang berlainan. Tugas penulis ialah menulis, dan tugas pengurus (sama ada sastera mahupun bukan) adalah mengurus, memikir dan merancang untuk membina dan mengembangkan, dan dalam kesusasteraan: mengembangkan kesusasteraan, penulis dan karya.”


Dalam konteks ini dapat dirumuskan bahawa pengurusan kesusasteraan boleh dibahagikan kepada dua aspek, iaitu:
Pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah organisasi yang berteraskan kesusasteraan
            Contohnya GAPENA; Jabatan Kesusasteraan           Melayu; pengurusan drama atau penganjuran             pertandingan deklamasi sajak.

Pengurusan yang terdapat dalam sesebuah teks sastera
            Contohnya dalam Saudagar Besar dari Kuala            Lumpur. Pengurusan menyambut ketibaan     DYMM Sultan ke Kampung Pulai dalam         novel   Saudagar  Besar dari Kuala Lumpur karya     Keris Mas.

PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN
Perancangan
Pengorganisasian
Tenaga Kerja (Staffing)
Kepimpinan
Kawalan


PERANCANGAN
Gary Dessler: Perancangan sebagai kaedah-kaedah yang terperinci yang diatur terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu.
Andrew F. Sikula: Perancangan mengandungi aktiviti-aktiviti fizikal dan mental yang dibuat sebelum berlakunya sesuatu.
Harold Koontz: Perancangan sebagai penentuan tentang sesuatu yang hendak dibuat, bagaimana melaksanakannya dan siapa yang akan menjadi pelaksana.
Dalam konteks pengurusan yang berkaitan operasi dalam sesebuah organisasi yang berteraskan kesusasteraan, contohnya sebelum menganjurkan pertandingan deklamasi sajak, perancangan perlu dilakukan terlebih dahulu. Ini melibatkan penetapan objektif dan langkah-langkah untuk mencapai objektif pertandingan deklamasi sajak dianjurkan.

KEPENTINGAN PERANCANGAN
Dapat menentukan hala tuju sesebuah organisasi
Merupakan faktor penyatu dalam membuat keputusan
Menolong para pengurus untuk mengenal pasti peluang pada masa depan
Sebagai penanda aras untuk mengukur prestasi

PERINGKAT DALAM PERANCANGAN
Menetapkan matlamat atau objektif
Merangka  strategi bagi mencapai matlamat atau objektif
Menghasilkan berbagai alternatif untuk perlaksanaan
Menilai keberkesanan setiap alternatif dalam mencapai matlamat atau objektif
Memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif
Membuat penilaian dan kajian semula (jika perlu)


PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian dari kata akar organisasi.
Maksud pengorganisasian ialah penyusunan sumber-sumber sesebuah organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat atau objektif dan sasaran organisasi dapat dicapai.

PROSES DALAM PENGORGANISASIAN
Menentukan aktiviti-aktiviti yang perlu dilaksanakan untuk mencapai matlamat atau objektif yang telah ditetapkan.
Mengumpulkan aktiviti-aktiviti yang telah disenaraikan mengikut kesesuaian kelompok atau kumpulan kerja.
Mengagihkan aktiviti-aktiviti berkaitan kepada tenaga kerja berdasarkan kebolehan masing-masing.
Mengadakan penyelarasan kerja-kerja untuk pengendalian yang berkesan


TENAGA KERJA (STAFFING)
Umumnya aktiviti-aktiviti dalam sesebuah organisasi dijalankan oleh tenaga kerja yang berkebolehan dan berkeupayaan dalam mencapai matlamat atau objektif organisasi berkenaan.
Dalam hal ini sebelum seseorang itu dilantik dalam sesebuah organisasi, pengkajian mengenai pengimbangan di antara aktiviti yang perlu dilakukan dengan keperluan tenaga kerja.
Maklumat mengenainya perlu dianalisis secara teliti sebelum penghasilan spesifikasi kerja yang diperlukan dalam sesebuah organisasi.

Format yang umum digunakan untuk menulis spesifikasi kerja seperti yang berikut:
Nama jawatan: Nama jawatan yang dipilih mestilah ringkas, mudah dan menerangkan tugas jawatan tersebut.
Ringkasan kerja: Bidang tugas diterangkan dengan ringkas, jelas dan tepat.
Senarai tugas: Senarai tugas disusun mengikut keutamaan.

Dalam pemilihan tenaga kerja, sesebuah organisasi perlulah memilih seseorang yang menunjukkan minat dan berketrampilan (competent) dalam bidang tugasnya.
Proses pengambilan tenaga kerja baharu yang bersesuaian dengan matlamat atau objektif organisasi adalah satu proses yang penting kerana kejayaan organisasi pada masa akan datang, bergantung kepada keupayaan tenaga kerjanya. 

KEPIMPINAN
Umumnya kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses seseorang dalam mempengaruhi kegiatan manusia ke arah pencapaian matlamat atau objektif  organisasi.

TIGA GAYA KEPIMPINAN

Pemimpin yang autokratik
            Segala arahannya mesti dipatuhi tanpa mengambil kira pandangan tenaga kerjanya.
Pemimpin yang demokratik
            Menggalakkan penglibatan dan penyertaan daripada tenaga kerjanya dalam pembuatan
             keputusan.
  Pemimpin  laissez-faire      
Sedikit sekali menggunakan kuasanya dan memberi kebebasan kepada tenaga kerjanya untuk mengendalikan kerja mereka.  

FAKTOR KEJAYAAN SEORANG PEMIMPIN
Visi
Pemimpin yang berwawasan sudah pasti mempunyai visi yang tersendiri dalam proses pengurusannya. Visi diperlukan       untuk   menentukan matlamat atau objektif yang perlu dicapai.

Perancangan
Pemimpin yang berjaya apabila perancangan ke arah objektif organisasi tercapai. Berdasarkan perancangan seorang pemimpin dapat mengagih-agihkan  tanggungjawab tenaga kerjanya bagi mencapai matlamat atau objektif organisasi.

Keberkesanan Komunikasi
Matlamat atau objektif sesuatu pengurusan ditentukan oleh keberkesanan komunikasi dua hala antara pemimpin dengan tenaga kerjanya. Pemimpin akan berkomunikasi dengan orang lain untuk menyatakan visinya dan seterusnya mengajak orang lain agar bersama-sama mencapai visi yang diidamkan.

KAWALAN
Kawalan ialah satu proses untuk memastikan kegiatan dan aktiviti yang dilaksanakan dalam sesebuah organisasi terarah kepada pencapaian matlamat atau objektif dan sasaran yang telah ditetapkan.
Jika didapati ada tanda menunjukkan kesukaran atau ketidakupayaan dalam mencapai matlamat atau objektif dan sasaran organisasi maka tindakan pembetulan atau pemulihan perlu dilakukan.
Kajian terperinci perlu dilakukan untuk meneliti punca perkara tersebut boleh berlaku.
Proses pembetulan atau pemulihan perlulah mengambil kira punca berlakunya perkara tersebut agar perkara yang sama tidak akan berulang pada masa hadapan.BIBLIOGRAFI
Jaafar Muhammad, Asas Pengurusan, Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti, 1999
Koontz, Harold dan Heinz Weihrich, Pengurusan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997
Rahim Abdullah, Asas Pengurusan, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1998.  

4 comments: