Wednesday, 12 July 2017

922/3 BAHAGIAN C MULTIMEDIA DALAM SASTERA


MULTIMEDIA DALAM SASTERA

Kewujudan teknologi maklumat kini menawarkan pelbagai pilihan kepada masyarakat.

Kini tradisi penyebaran dan penghayatan sastera telah menerima dimensi baharu, iaitu karya sastera boleh dihayati dalam bentuk multimedia.

3.1 Pengenalan multimedia dalam sastera
Multimedia merupakan proses komunikasi berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan unsur digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk meyampaikan maklumat. Multimedia adalah kata gabungan yang merujuk banyak dan kepelbagaian alat atau perantara komunikasi. Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia.

Oleh itu multimedia telah dijadikan satu medium untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan sastera yang terdiri dari karya tradisional dan karya moden.

3.1.1 Konsep
Multimedia merupakan salah satu medium atau pengantara yang digunakan untuk menyebarkan karya sastera kepada masyarakat atau khalayak.

Sastera dalam konteks ini dirujuk sebagai bahan yang akan digunakan untuk disebarkan melalui medium multimedia. Dengan adanya multimedia, kefahaman terhadap ilmu kesusasteraan melayu akan dapat difahami dengan mudah dan berkesan.

3.1.2 Fungsi

1. Mempelbagaikan medium sastera.
Selama ini medium sastera mungkin tidak terlibat secara langsung dengan penggunaan komputer dan elemen multimedia yang lain. Jika ada, ia hanya setakat berbentuk persembahan semata-mata tetapi bukan diterapkan melalui pembelajaran formal. Oleh itu multimedia pada kali ini akan lebih akrab terhadap sastera dan begitulah sebaliknya.

2. Memeperjelaskan konsep yang abstrak.
Dalam kesusasteraan melayu tedapat beberapa konsep yang abstrak. Sebagai contoh, jika kita ingin menjelaskan gaya bahasa tertentu seperti personifikasi dan metafora. Mungkin multimedia mampu membantu menjelaskan gaya bahasa tersebut secara grafik, animasi, audio video dan teks. Jika ingin menjelaskan gaya bahasa personifikasi dengan menunjukkan daun nyiur yang melambai-lambai ditiup angin. Mungkin juga boleh melukis gambar hati dan di dalamnya ada taman bagi menggambarkan metafora "taman hati". Di situ kita mampu menjelaskan perkara yang nyata dan abstrak sifatnya. Mungkin pada aspek yang lebih abstrak lagi, bahan-bahan sastera yang sebegitu akan lebih mudah difahami.

3. Penggunaan pelbagai indera.
Kita sering menggunakan pelbagai indera untuk memaham tentang sesuatu perkara. Oleh itu multimedia mampu menarik perhatian panca indera kita samada melalui pandangan mata, pendengaran, perasaan dan daya sentuh kita ketika berinteraksi secara interaktif dengan bahan multimedia.

4. Kesan apresiasi yang lebih mendalam.
Secara mudah maksud apresiasi adalah kesan penghayatan terhadap sesuatu perkara. Dalam konteks sastera, sudah tentu ia merujuk kepada pelbagai bahan yang ada dalam karya sastera. Oleh itu, multimedia mampu memberikan kesan apresiasi yang tinggi jika bahan sastera itu divideo, dilukis dan dianimasikan.3.2 Prinsip asas multimedia dalam sastera
3.2 1 Teks
Teks adalah terdiri dari huruf, simbol, abjad, nombor dan statistik. Ia menggunakan pelbagai jenis tulisan dan fon. Teks lazim digunakan dalam multimedia. Warna tulisan dan saiz teks juga memainkan peranan yang penting dalam persembahan multimedia. Jika elemen multimedia yang lain boleh digunakan bersama teks dan ia akan menjadi lebih menarik. Umpamanya unsur animasi boleh digunakan ketika mempersembahkan teks.

3.2.2 Grafik
Ia merupakan apa-apa sahaja yang berbentuk tulisan, lukisan, lakaran atau gambar dalam bentuk 2D dan 3D. Kadang-kadang grafik juga boleh dipersembahkan dalam bentuk histogram mudah, plot graf, carta dan ilustrasi.

3.2.3 Audio visual
Audio secara mudah disebut sebagai bunyi-bunyian. Ia merupakan satu cara yang berkesan untuk menarik perhatian pengguna multimedia. Kadang-kadang ia berbentuk kesan bunyi yang ringkas akan dapat menarik perhatian. Malah kesan bunyi akan lebih menarik jika disertakan pula bunyi muzik dan lagu. Audio juga boleh diambil daripada bunyi alam seperti suara ombak, bunyi unggas, guruh dan lain-lain.

Video pula merupakan cara berkesan bagi menyampaikan maklumat yang gagal ditangani oleh media lain. Unsur video dalam multimedia membawa satu perubahan besar di dalam kaedah penyaluran maklumat. Kebanyakan video mampu membawa unsur menyerupai keadaan sebenar.

3.2.4 Animasi
Animasi adalah pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi dalam aplikasi multimedia mampu menarik perhatian khalayak (penonton, pembaca dan pendengar). Animasi sesuatu yang mustahil atau kompleks berlaku dalam kehidupan sebenar direalisasikan dalam aplikasi tersebut.

3.3 Pembinaan papan cerita

3.3.1 Konsep

Papan cerita (story board) adalah skrip yang memberikan panduan iaitu input dan maklumat dalam proses pemindahan dalam bentuk multimedia.

Papan cerita memperinci kandungan dan keperluan yang diperlukan dalam sesuatu proses pemindahan/persembahan.

Papan cerita sebagai lakaran grafik, skrin paparan yang dilihat oleh pengguna bersama dengan maklumat audio, video dan kesan interaktif pada setiap bingkai (frame).

3.3.2 Fungsi/Tujuan Papan Cerita
1. Persediaan bahan.
Papan cerita akan mencatatkan segala keperluan terhadap bahan multimedia yang akan dibina. Misalnya jika penceritaan memerlukan gambar yang dilukis, maka catatan di papan cerita akan membantu ingatan pembina multimedia agar menyediakan lukisan berkenaan. Begitu juga jika memerlukan bahan lain seperti bahan video, bahan audio dan visual yang lain.

2. Penyediaan instrumen multimedia.
Instrumen multimedia mungkin dicatatkan dalam papan cerita sebagai bahan yang berkait dengan "hardware" dan "software". Keperluan instrumen ini bergantung kepada kemampuan pihak yang akan membina multimedia. Persediaan software seperti powerpoint, movie maker dan lain-lain adalah perlu. Begitu juga persediaan hardware seperti kamera, alat imbasanm perakam suara dan lain-lain. Semua instrumen ini akan dicatat dalam papan cerita.

3. Penyediaan keperluan.
Keperluan tambahan yang berkait rapat dengan multimedia juga dicatat di dalam sesebuah papan cerita. Bahan-bahan tersebut akan membantu meningkatkan kualiti sesebuah multimedia. Umpamanya, jika sesebuah papan cerita itu memerlukan aktiviti rakaman, maka sebuah studio yang sesuai perlu disediakan bagi tujuan tersebut. Kadangkala persediaan keperluan lebih lama berbanding proses mencipta multimedia.


4. Perbelanjaan
Tidak ada catatan perbelanjaan yang khusus perlu dicatat di dalam sesebuah papan cerita. Namun segala keperluan yang dicatatkan tentunya mempunyai kos tertentu. Oleh itu papan cerita akan membantu seseorang pembina multimedia menganggarkan kadar perbelanjaan yang bakan dikeluarkan. Semakin canggih rancangan di papan cerita, maka semakin tinggilah perbelanjaan yang bakal dikeluarkan.


3.3.3 Format
1. Tidak bersifat rigid.
Papan cerita tidak menetapkan secara khusus formatnya. Apa yang penting, elemen multimedia yang harus ada dapat dijelaskan di atas lakaran papan cerita. Bentuk format tersebut adalah bergantung kepada kreativiti pencipta papan cerita. Semakin banyak rancangan, maka semakin luas ruang yang perlu  disediakan dalam papan cerita.

2. Mempunyai maklumat yang dicadangkan sama ada huraian teks, grafik, animasi atau audio-visual.
Walaupun tidak rigid dari segi format, namun maklumat yang wajib ada dalam sesebuah papan cerita mesti mengandungi teks, grafik, animasi dan adio-visual. Setiap elemen ini perlu dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan kekeliruan ketika proses membina multimedia.

3. Sesebuah lakaran papan cerita terdiri daripada sejumlah bingkai.
Terdapat banyak bingkai dalam sesebuah papan cerita. Setiap bingkai akan menentukan rancangan aktiviti masing-masing.

4. Bingkai tersebut adalah penunjuk sesuatu rincian.
Setiap bingkai akan mencatatkan perincian yang dapat menjelaskan kepada sesiapa sahaja yang membaca papan cerita tersebut. Jika tiada perincian dibuat, mungkin akan mendatangkan masalah jika proses pembinaan itu dibuat oleh pihak lain.

Prosedur papan cerita.
1. Perancangan
Perancangan awal adalah penting untuk memastikan proses pembinaan papan cerita tersusun mengikut kronologi dan mengelakkan kecelaruan ketika perlaksanaan. Namun perancangan ini bersifat fleksibel dan boleh diubah suai.

2. Perbincangan.
Perbincangan perlu dilakukan sesama rakan yang hendak membina multimedia. Aktiviti ini adalah perlu bagi menyelaraskan antara kehendak dalam perancangan dengan realiti ketika perlaksanaan hendak dibuat. Mungkin ada perancangan yang perlu diubahsuai kerana faktor kekangan masa, ruang dan kos.

3. Pelaksanaan.
Ia bermaksud melaksanaan pembinaan papan cerita yang sebenar. Pada hakikatnya penyediaan papan cerita tidaklah terlalu rigid formatnya. Cukup sekadar mempunyai frame yang sepatutnya. Ada ruang melukiskan lakaran tertentu dan diterangkan matlamat sesuatu papan cerita yang hendak dibina. Setelah itu semua aspek yang berkaitan dengan pengisiaan ruang frame papan cerita hendaklah dilengkapkan.

4. Kenalpasti keperluan.
Keperluan boleh dilihat dari aspek penyediaan bahan, hardware dan software. Malah aspek kos juga perlu diambil kira kerana semakin kompleks rancangan dalam papan cerita maka semakin bertambahlah kos yang akan diambil kira.

5. Elemen multimedia.
Elemen multimedia sudah tentu mengambil kira aspek teks, grafik, animasi dan audio visual. Empat elemen ini pula mempunyai pelbagai elemen kecil yang lain dan perlu diperincikan kaedah penyediaan dan cara mendapatkan bahannya.

3.4 Aplikasi multimedia dalam sastera - prosa dan puisi
3.4.1 Prosa
3.4.2 Puisi


Langkah penyediaan projek multimedia.
1. Mengenalpasti bahan yang akan dimultimediakan.
2. Menyediakan papan cerita - mengenalpasti multimedia yang sesuai.
3. Pembinaan/penghasilan
4. Pengeditan/pemurnian.
5. Persembahan

Ciri-ciri penerapan elemen multimedia.
1. Memberi kesan dan daya tarikan.
Kesan dan daya tarikan akan dapat diterapkan melalui beberapa kaedah seperti kesan bunyi dan kesan cahaya.

2. Membantu memberikan kefahaman.
Kefahaman tidak semestinya melalui persembahan bahasa dalam teks. Ia boleh difahami juga melalui kesan ilustrasi dan gambaran suasana. Mungkin juga kefahaman boleh dijelaskan dengan berkesan apabila dibantu dengan audio visual yang berkesan.

3. Tidak menimbulkan sesuatu yang bercanggah atau bertentangan dengan sesuatu konsep.
Percanggahan akan membawa kepada konflik dari sudut pemahaman maksud tetang sesuatu perkara.

4. Mengambil kira elemen sosio-budaya dan sensitiviti.

Aspek sosio budaya dan sensitiviti ini perlu diambil kira semasa memasukkan elemen multimedia. Kadang-kadang simbol-simbol tertentu sangat sensitif kepada sesetengah penganut agama. Malah kadangkala warna juga memainkan peranan penting kepada sebilangan masyarakat tertentu. Oleh itu menjaga hati dan perasaan sebahagian ahli masyarakat juga perlu diambil kira ketika membina multimedia

No comments:

Post a Comment