Wednesday 12 July 2017

922/3 BAHAGIAN C MULTIMEDIA DALAM SASTERA


MULTIMEDIA DALAM SASTERA

Kewujudan teknologi maklumat kini menawarkan pelbagai pilihan kepada masyarakat.

Kini tradisi penyebaran dan penghayatan sastera telah menerima dimensi baharu, iaitu karya sastera boleh dihayati dalam bentuk multimedia.

3.1 Pengenalan multimedia dalam sastera
Multimedia merupakan proses komunikasi berasaskan teknologi komputer yang menggabungkan penggunaan unsur digital seperti teks, audio, grafik, animasi dan video untuk meyampaikan maklumat. Multimedia adalah kata gabungan yang merujuk banyak dan kepelbagaian alat atau perantara komunikasi. Multimedia juga boleh merujuk kepada penggunaan komputer untuk mencipta, menyimpan dan menggunakan kandungan multimedia.

Oleh itu multimedia telah dijadikan satu medium untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan sastera yang terdiri dari karya tradisional dan karya moden.

3.1.1 Konsep
Multimedia merupakan salah satu medium atau pengantara yang digunakan untuk menyebarkan karya sastera kepada masyarakat atau khalayak.

Sastera dalam konteks ini dirujuk sebagai bahan yang akan digunakan untuk disebarkan melalui medium multimedia. Dengan adanya multimedia, kefahaman terhadap ilmu kesusasteraan melayu akan dapat difahami dengan mudah dan berkesan.

3.1.2 Fungsi

1. Mempelbagaikan medium sastera.
Selama ini medium sastera mungkin tidak terlibat secara langsung dengan penggunaan komputer dan elemen multimedia yang lain. Jika ada, ia hanya setakat berbentuk persembahan semata-mata tetapi bukan diterapkan melalui pembelajaran formal. Oleh itu multimedia pada kali ini akan lebih akrab terhadap sastera dan begitulah sebaliknya.

2. Memeperjelaskan konsep yang abstrak.
Dalam kesusasteraan melayu tedapat beberapa konsep yang abstrak. Sebagai contoh, jika kita ingin menjelaskan gaya bahasa tertentu seperti personifikasi dan metafora. Mungkin multimedia mampu membantu menjelaskan gaya bahasa tersebut secara grafik, animasi, audio video dan teks. Jika ingin menjelaskan gaya bahasa personifikasi dengan menunjukkan daun nyiur yang melambai-lambai ditiup angin. Mungkin juga boleh melukis gambar hati dan di dalamnya ada taman bagi menggambarkan metafora "taman hati". Di situ kita mampu menjelaskan perkara yang nyata dan abstrak sifatnya. Mungkin pada aspek yang lebih abstrak lagi, bahan-bahan sastera yang sebegitu akan lebih mudah difahami.

3. Penggunaan pelbagai indera.
Kita sering menggunakan pelbagai indera untuk memaham tentang sesuatu perkara. Oleh itu multimedia mampu menarik perhatian panca indera kita samada melalui pandangan mata, pendengaran, perasaan dan daya sentuh kita ketika berinteraksi secara interaktif dengan bahan multimedia.

4. Kesan apresiasi yang lebih mendalam.
Secara mudah maksud apresiasi adalah kesan penghayatan terhadap sesuatu perkara. Dalam konteks sastera, sudah tentu ia merujuk kepada pelbagai bahan yang ada dalam karya sastera. Oleh itu, multimedia mampu memberikan kesan apresiasi yang tinggi jika bahan sastera itu divideo, dilukis dan dianimasikan.3.2 Prinsip asas multimedia dalam sastera
3.2 1 Teks
Teks adalah terdiri dari huruf, simbol, abjad, nombor dan statistik. Ia menggunakan pelbagai jenis tulisan dan fon. Teks lazim digunakan dalam multimedia. Warna tulisan dan saiz teks juga memainkan peranan yang penting dalam persembahan multimedia. Jika elemen multimedia yang lain boleh digunakan bersama teks dan ia akan menjadi lebih menarik. Umpamanya unsur animasi boleh digunakan ketika mempersembahkan teks.

3.2.2 Grafik
Ia merupakan apa-apa sahaja yang berbentuk tulisan, lukisan, lakaran atau gambar dalam bentuk 2D dan 3D. Kadang-kadang grafik juga boleh dipersembahkan dalam bentuk histogram mudah, plot graf, carta dan ilustrasi.

3.2.3 Audio visual
Audio secara mudah disebut sebagai bunyi-bunyian. Ia merupakan satu cara yang berkesan untuk menarik perhatian pengguna multimedia. Kadang-kadang ia berbentuk kesan bunyi yang ringkas akan dapat menarik perhatian. Malah kesan bunyi akan lebih menarik jika disertakan pula bunyi muzik dan lagu. Audio juga boleh diambil daripada bunyi alam seperti suara ombak, bunyi unggas, guruh dan lain-lain.

Video pula merupakan cara berkesan bagi menyampaikan maklumat yang gagal ditangani oleh media lain. Unsur video dalam multimedia membawa satu perubahan besar di dalam kaedah penyaluran maklumat. Kebanyakan video mampu membawa unsur menyerupai keadaan sebenar.

3.2.4 Animasi
Animasi adalah pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi dalam aplikasi multimedia mampu menarik perhatian khalayak (penonton, pembaca dan pendengar). Animasi sesuatu yang mustahil atau kompleks berlaku dalam kehidupan sebenar direalisasikan dalam aplikasi tersebut.

3.3 Pembinaan papan cerita

3.3.1 Konsep

Papan cerita (story board) adalah skrip yang memberikan panduan iaitu input dan maklumat dalam proses pemindahan dalam bentuk multimedia.

Papan cerita memperinci kandungan dan keperluan yang diperlukan dalam sesuatu proses pemindahan/persembahan.

Papan cerita sebagai lakaran grafik, skrin paparan yang dilihat oleh pengguna bersama dengan maklumat audio, video dan kesan interaktif pada setiap bingkai (frame).

3.3.2 Fungsi/Tujuan Papan Cerita
1. Persediaan bahan.
Papan cerita akan mencatatkan segala keperluan terhadap bahan multimedia yang akan dibina. Misalnya jika penceritaan memerlukan gambar yang dilukis, maka catatan di papan cerita akan membantu ingatan pembina multimedia agar menyediakan lukisan berkenaan. Begitu juga jika memerlukan bahan lain seperti bahan video, bahan audio dan visual yang lain.

2. Penyediaan instrumen multimedia.
Instrumen multimedia mungkin dicatatkan dalam papan cerita sebagai bahan yang berkait dengan "hardware" dan "software". Keperluan instrumen ini bergantung kepada kemampuan pihak yang akan membina multimedia. Persediaan software seperti powerpoint, movie maker dan lain-lain adalah perlu. Begitu juga persediaan hardware seperti kamera, alat imbasanm perakam suara dan lain-lain. Semua instrumen ini akan dicatat dalam papan cerita.

3. Penyediaan keperluan.
Keperluan tambahan yang berkait rapat dengan multimedia juga dicatat di dalam sesebuah papan cerita. Bahan-bahan tersebut akan membantu meningkatkan kualiti sesebuah multimedia. Umpamanya, jika sesebuah papan cerita itu memerlukan aktiviti rakaman, maka sebuah studio yang sesuai perlu disediakan bagi tujuan tersebut. Kadangkala persediaan keperluan lebih lama berbanding proses mencipta multimedia.


4. Perbelanjaan
Tidak ada catatan perbelanjaan yang khusus perlu dicatat di dalam sesebuah papan cerita. Namun segala keperluan yang dicatatkan tentunya mempunyai kos tertentu. Oleh itu papan cerita akan membantu seseorang pembina multimedia menganggarkan kadar perbelanjaan yang bakan dikeluarkan. Semakin canggih rancangan di papan cerita, maka semakin tinggilah perbelanjaan yang bakal dikeluarkan.


3.3.3 Format
1. Tidak bersifat rigid.
Papan cerita tidak menetapkan secara khusus formatnya. Apa yang penting, elemen multimedia yang harus ada dapat dijelaskan di atas lakaran papan cerita. Bentuk format tersebut adalah bergantung kepada kreativiti pencipta papan cerita. Semakin banyak rancangan, maka semakin luas ruang yang perlu  disediakan dalam papan cerita.

2. Mempunyai maklumat yang dicadangkan sama ada huraian teks, grafik, animasi atau audio-visual.
Walaupun tidak rigid dari segi format, namun maklumat yang wajib ada dalam sesebuah papan cerita mesti mengandungi teks, grafik, animasi dan adio-visual. Setiap elemen ini perlu dijelaskan secara detail agar tidak menimbulkan kekeliruan ketika proses membina multimedia.

3. Sesebuah lakaran papan cerita terdiri daripada sejumlah bingkai.
Terdapat banyak bingkai dalam sesebuah papan cerita. Setiap bingkai akan menentukan rancangan aktiviti masing-masing.

4. Bingkai tersebut adalah penunjuk sesuatu rincian.
Setiap bingkai akan mencatatkan perincian yang dapat menjelaskan kepada sesiapa sahaja yang membaca papan cerita tersebut. Jika tiada perincian dibuat, mungkin akan mendatangkan masalah jika proses pembinaan itu dibuat oleh pihak lain.

Prosedur papan cerita.
1. Perancangan
Perancangan awal adalah penting untuk memastikan proses pembinaan papan cerita tersusun mengikut kronologi dan mengelakkan kecelaruan ketika perlaksanaan. Namun perancangan ini bersifat fleksibel dan boleh diubah suai.

2. Perbincangan.
Perbincangan perlu dilakukan sesama rakan yang hendak membina multimedia. Aktiviti ini adalah perlu bagi menyelaraskan antara kehendak dalam perancangan dengan realiti ketika perlaksanaan hendak dibuat. Mungkin ada perancangan yang perlu diubahsuai kerana faktor kekangan masa, ruang dan kos.

3. Pelaksanaan.
Ia bermaksud melaksanaan pembinaan papan cerita yang sebenar. Pada hakikatnya penyediaan papan cerita tidaklah terlalu rigid formatnya. Cukup sekadar mempunyai frame yang sepatutnya. Ada ruang melukiskan lakaran tertentu dan diterangkan matlamat sesuatu papan cerita yang hendak dibina. Setelah itu semua aspek yang berkaitan dengan pengisiaan ruang frame papan cerita hendaklah dilengkapkan.

4. Kenalpasti keperluan.
Keperluan boleh dilihat dari aspek penyediaan bahan, hardware dan software. Malah aspek kos juga perlu diambil kira kerana semakin kompleks rancangan dalam papan cerita maka semakin bertambahlah kos yang akan diambil kira.

5. Elemen multimedia.
Elemen multimedia sudah tentu mengambil kira aspek teks, grafik, animasi dan audio visual. Empat elemen ini pula mempunyai pelbagai elemen kecil yang lain dan perlu diperincikan kaedah penyediaan dan cara mendapatkan bahannya.

3.4 Aplikasi multimedia dalam sastera - prosa dan puisi
3.4.1 Prosa
3.4.2 Puisi


Langkah penyediaan projek multimedia.
1. Mengenalpasti bahan yang akan dimultimediakan.
2. Menyediakan papan cerita - mengenalpasti multimedia yang sesuai.
3. Pembinaan/penghasilan
4. Pengeditan/pemurnian.
5. Persembahan

Ciri-ciri penerapan elemen multimedia.
1. Memberi kesan dan daya tarikan.
Kesan dan daya tarikan akan dapat diterapkan melalui beberapa kaedah seperti kesan bunyi dan kesan cahaya.

2. Membantu memberikan kefahaman.
Kefahaman tidak semestinya melalui persembahan bahasa dalam teks. Ia boleh difahami juga melalui kesan ilustrasi dan gambaran suasana. Mungkin juga kefahaman boleh dijelaskan dengan berkesan apabila dibantu dengan audio visual yang berkesan.

3. Tidak menimbulkan sesuatu yang bercanggah atau bertentangan dengan sesuatu konsep.
Percanggahan akan membawa kepada konflik dari sudut pemahaman maksud tetang sesuatu perkara.

4. Mengambil kira elemen sosio-budaya dan sensitiviti.

Aspek sosio budaya dan sensitiviti ini perlu diambil kira semasa memasukkan elemen multimedia. Kadang-kadang simbol-simbol tertentu sangat sensitif kepada sesetengah penganut agama. Malah kadangkala warna juga memainkan peranan penting kepada sebilangan masyarakat tertentu. Oleh itu menjaga hati dan perasaan sebahagian ahli masyarakat juga perlu diambil kira ketika membina multimedia

Tuesday 10 March 2015

CONTOH TAJUK ESEI K.KURSUS KMK 2015

GURU-GURU KMK SABAH
1.SIFAT-SIFAT PENDIDIK DALAM ANTOLOGI SAJAK USMAN AWANG ( MOHD.HANAFI)
2.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM LIMA SAJAK PILIHAN (CONNIE)
3.SUMBANGAN PENDIDIK DALAM PEMBANGUNAN NEGARA (CONNIE)
4.PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN MODAL INSAN BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK PILIHAN.(DANCEY)
5.FUNGSI PENDIDIKAN DALAM MENJANA KEMAJUAN MASYARAKAT BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK.(AINI)
6.NILAI PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MASYARAKAT DALAM SAJAK-SAJAK PERMATA SASTERA MELAYU.(FATIMAH)
7.KESAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUNKAN MODAL INSAN MELALUI SAJAK-SAJAK YANG TERDAPAT DALAM MAJALAH DEWAN SASTERA.(NORIDAH)
8.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENJANA MODAL INSAN KELAS PERTAMA DALAM  SAJAK…..(DARIAH)
9.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA DALAM SAJAK….(DARIAH)
10.KESAN PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM SAJAK…(DARIAH)
11.KEPENTINGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBENTUK SAHSIAH INSAN DALAM SAJAK KOMSAS.(RAHMAH)
12.PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GURU YANG TERGAMBAR DALAM SAJAK PILIHAN.(JUANITA)
13.ANJAKAN PARADIGMA MASYARAKAT(KESAN) MELALUI PENDIDIKAN YANG TERGAMBAR DALAM SAJAK PILIHAN (JUANITA)
14.KEPENTINGAN PENDIDIKAN TERHADAP INDIVIDU DALAM 5 SAJAK PILIHAN (SABTU)
15.SUMBANGAN PENDIDIKAN TERHADAP INDIVIDU BERDASARKAN 5 SAJAK PILIHAN.(SABTU)
16.TEMA PENDIDIKAN DALAM 5 SAJAK PILIHAN.(WITER)
17.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI MASYARAKAT DALAM 5 SAJAK PILIHAN( JURIAH)
18.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM SOSIO EKONOMI MASYARAKAT MENERUSI 5 SAJAK PILIHAN(IPAH)
19.PERANAN GURU DALAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN BERDASARKAN SAJAK-SAJAK DALAM TEKS KOMSAS (MAWARNI)
20.PERANAN ILMU AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERDASARKAN SAJAK-SAJAK YANG TERPILIH. (NORMADIAH)
21.KEPENTINGAN ILMU PENDIDIKAN DALAM MELONJAKKAN EKONOMI DAN HUBUNGAN LUAR NEGARA DALAM DALAM SAJAK PILIHAN ( NAZLAN.)
22.UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN ALAM SEKITAR YANG TERDAPAT DALAM SAJAK YANG DIPILIH (HASPIN)
23.NILAI PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT DALAM 5 BUAH SAJAK.(FLORENCE)
24.STRATEGI PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK YANG DIPILIH.(NORIATI)
25.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN INSAN DALAM SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI(MAIMUNAH)
26.NILAI-NILAI MURNI YANG TERDAPAT DALAM SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI (JABITA)
27.NILAI-NILAI MURNI SEORANG GURU DALAM SAJAK YANG DIKAJI (SANTHA)
28.SIFAT-SIFAT MURNI PENDIDIK DALAM MELAHIRKAN GENERASI YANG BERMORAL MASA KINI (MILARNI)
29.PERANAN SEORANG PENDIDIK DALAM MEMARTABATKAN PENDIDIKAN NEGARA YANG TERDAPAT DALAM 5 BUAH SAJAK (SITI AWA)
30.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENJANA EKONOMI MASYARAKAT YANG TERDAPAT DALAM 5 BUAH SAJAK.( SITI AWA)
31.ISU-ISU PENDIDIKAN DALAM 5 BUAH SAJAK PILIHAN USMAN AWANG  (IDRUS)
32.PERSOALAN PENDIDIKAN DALAM TEKS PERMATA SASTERA MELAYU STPM ( IDRUS)
33.KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN DALAM 5 BUAH SAJAK (MOHD ROZLAN)
34.KEBERKESANAN PENDIDIKANUNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT DALAM SAJAK YANG DIPILIH.(LAUJI)
35.PERANAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN INSAN  DALAM 5 BUAH SAJAK YANG DIKAJI. (NAWI)
36. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGERATKAN PERPADUAN DALAM MASYARAKAT BERDASARKAN SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI. (ALFEUS)
37. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK MODAL INSAN CEMERLANG ( ALBERT)
38.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGANGKAT MARTABAT BANGSA (DULAMID)
PERSOALAN,UNSUR PENDIDIKAN,MESEJ DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM SAJAK YANG DIPILIH(IZUAN)
39.UNSUR PENDIDIKAN SEBAGAI PANDUAN HIDUP YANG TERISI DALAM 5 BUAH SAJAK (IZUAN)

40 PENDIDIKAN AGAMA DALAM 5 BUAH SAJAK(ROSIDI)

SINOPSIS NOVEL SAUDAGAR BESAR DARI KUALA LUMPUR

Novel ini mengisahkan cita-cita seorang saudagar Melayu bernama Encik Muhammad bin Idris yang mempunyai rancangan perdagangannya seperti membuka ladang lada hitam di Johor dan mengusahakan perlombongan di Lembah Tualang. Dia telah menubuhkan Syarikat Lombong Lembah Tualang dan berkongsi dengan Datuk Tan. Encik Muhammad merupakan orang Melayu yang berdarah dagingkan perniagaan sejak dari datuknya iaitu Orangkaya Indera Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda sehinggalah ayahnya Orangkaya Indera Datuk Idris.
Keghairahan Encik Muhammad untuk menjayakan lombong yang dirancangkannya itu diserahkan kepada Sudin untuk menggunakan apa cara sekalipun walaupun dengan pelbagai muslihat. Dia berpegang kepada prinsip untuk menundukkan seekor harimau hanya seekor ‘kancil bijak’ sahaja yang melakukannya. Segala muslihat yang licin dan halus mestilah digunakan untuk mencapai hasratnya itu. Sementara itu, isteri Encik Muhammad iaitu Cik Puan Tipah pula bercadang mengusahakan ladang orkid di Jeram Medang.
Encik Muhammad telah berjaya menawan hati Yang Berhormat Muhd. Yusuf dan abangnya Penghulu Mahmud menyertai hasratnya itu. Sudin pula memainkan peranannya berselindung di sebalik matlamat mempertingkatkan taraf hidup penduduk luar bandar dengan memindahkan mereka ke rancangan FELDA. Walaupun pada mulanya Sudin bermusuh dengan Mat Akil tetapi dia berjaya memujuk Mat Akil dan rakan-rakannya menyertai misi yang dirancangkan oleh Encik Muhammad.  Sudin masih menyimpan hasrat untuk membalas dendam terhadap Mat Akil kerana permusuhan mereka merebut Gayah.
Sifat tidak jujur Encik Muhammad terhadap orang-orang Kampung Pulai dapat dihidu oleh Imam Saad, Lebai Maarup serta Rahim. Rahim anaknya sendiri, Mahani bakal menantunya, Lebai Maarup, orang yang baru pulang ke kampung setelah sekian lama di perantauan, juga Muhammad Alif, anak buahnya yang menjadi pensyarah di Universiti Malaya telah menyedari muslihat Encik Muhammad hendak menyingkirkan orang-orang kampung dari kampung halaman mereka sendiri. Kesemua watak tersebut menentang Encik Muhammad dengan cara yang tersendiri.
Tuk Empat Dahlan berjaya dibeli dengan pangkat penghulu manakala Imam Saad dilantik sebagai imam menggantikan imam tua yang dibersarakan. Encik Muhammad terpaksa pulak berhadapan dengan Tauke Chan. Tauke Chan menyimpan dendam terhadap Encik Muhammad kerana menggagalkan projek perumahannya. Dia mengupah Pendekar Omar memusnahkan ladang orkid Cik Puan Tipah. Akhirnya Pendekar Omar ditangkap polis. Begitu juga nasib Mat Akil, ditangkap polis kerana mencederakan Lebai Maarup. Sudin berpuas hati kerana dendamnya terhadap Mat Akil telah terbalas secara tidak langsung.

Pada akhir novel ini, Keris Mas meletakkan poetic justicenya terhadap Encik Muhammad, saudagar besar dari Kuala Lumpur yang tiba-tiba menjadi kecil dan rebah tersungkur menjelang perlaksanaan projek lombong yang bermatlamat hanya untuk mengaut keuntungan bersama Datuk Tan. Encik Muhammad terpaksa tunduk kepada permintaan Lebai Maarup dan Rahim supaya tanah wakaf daripada Lebai Maarup dan Imam Saad tidak dilombong, sebaliknya didirikan kompleks bangunan yang dapat menampung keperluan sosial dan agama sebuah masyarakat Islam.

WATAK-WATAK PEMBESAR NEGERI (sulalatus salatin)

TUN PERAK

Latar:
Nama peribadi Tun Perak. Anak Bendahara Seri W4 Raja. Saudara lain ialah Tun Kudu dan Tun Perpillh Putih. Mula dilantik sebagai Bendahara pada zannin pemerintahan Sultan Muzaffar syah. Memegang jawatan Bendahara di bawoh pemerintahan empat orang sultan iaitu zaman :
·  Sultan Muzaffar Syah
·  Sultan Mansur Syah
·  Sultan Alau'd-Din Riayat Syah
·  Sultan Mahmud Syah.

Tun Perak tersingkir dari mendapat jawatan Bendahara (mengikut adat tradisi) selepas kemangkatan Bendahara Seri Wak raja. Tun Perak membawa diri ke Kelang,dilantik sebagai penghulu orang Kelang.

Ketokohan clan kewibawaan Tun Perak terserlah sewaktu Melaka menghadapi ancaman serangan Siam --> kecerdikan Tun Perak mengusir ancaman Siam dan menyelesaikan masalah berhubung tuduhan-tuduhan ke atas dirinya telah menambat hati sultan --> Tun Perak dilantik sebagai Bentara.

Konflik dengan Seri Nara Diraja (pegang jawatan Bendahara). Konflik dapat diselesaikan --> Tun Perak didudukkan ke jawatan Bendahara setelah Seri Nara Diraja berkahwin dengan Tun Kudu.

(i)Sebagai ketua angkatan perang yang berani, cekap dan pintar.

a.  Menewaskan Siam.
Tun Perak bijak mengatur strategi perang untuk mencapai kejayaan tanpa pertumpahan darah. Contoh ketika Melaka hadapi serangan Siam.
guna muslihat/tipu helah mengelirukan Siam —> dan tambat puntung api pada kayu-kayu disepanjang sungai. Kelihatan api begitu banyak.Sangkaan Siam, angkatan Melaka amat ramai.
b. Mengetuai angkatan menakluki Pahang.
Berjaya menakluki Pahang. Menawan raja Pahang,dibawa ke Melaka ---> Pahang jadi negeri jajahan takluk Melaka.
c. Menyerang Pasai.
Mengetuai angkatan Melaka ke Pasai membantu Sultan Zainal Abidin bagi menyelesaikan masalah perang saudara dan perebutan kuasa.
berjaya menabalkan Sultan Zainal Abidin sebagai Raja Pasai.

(ii) Sebagai Pegawai Kanan Pentadbiran yang cekap menjalankan tugas-tugas mentadbir Melaka.
Bendahara Paduka Raja memiliki kepandaian serba boleh;
a.   Bijaksana dalam karang mengarang.
Mengarang surat yang dihantar ke Siam. Isi kandungan surat terselit unsur diplomasi, maksud mendalam tersirat dalam baris-baris yang ringkas, pendek clan jelas.
b.  Bijaksana dalam ilmu firasat dan ramalan.
Dapat meramal dengan tepat nasib Tun Mutahir setelah melihat alamat awal sewaklu Tun Mutahir masih remaja;
"Cahaya dari langit memancar di kepala Tun Mutahli, cahaya itu hilang dengan cepat. "
- ramalan : Tun Mutahir akan jadi orang besar dan kebesaran melebihi kebesaran Tun Perak, tetapi tidak akan kekal.

(iii) Sebagai Penasihat Sultan
Kedudukan Bendahara amat rapat dengan sultan sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan, biasanya sultan mendapatkan nasihat Bendahara terlebih dahulu. Misalnya, rancangan Sultan Mahmud Syah hendak menyerang Pahang kerana baginda murka di atas tindakan raja Pahang mencabar/menghina raja Melaka. Bendahara menasihatkan agar tidak menyerang Pahang kerana raja Pahang dan raja Melaka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. Nasihat Bendahara diikuti. Melaka bertindak ke atas Pahang dengan hanya menghantar utusan Imengajar' perbuatan raja Pahang.

(iv)   Sebagai seorang pembesar yang 'berkuasa' dalam menentukan perlantikan sultan dan bertanggungjawab menabalkan sultan menduduki takhta kerajaan.
Kedudukan Bendahara amat rapat dengan sultan. Sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan, biasanya sultan mendapatkan nasihat Bendahara terlebih dahulu. Misalnya, rancangan Sultan Mahmud Syah hendak menyerang Pahang kerana baginda murka di atas tindakan Raja Pahang mencabar/ menghinan raja Melaka. (sama seperti diatas) Bendahara menasihatkan agar tidak menyerang Pahang kerana raja Pahang clan raja Melaka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. (sama seperti ii atas)
- Nasihat bendahara diikuti. Melaka bertindak ke atas Pahang dengan hanya menghantar utusan Imengajar' perbuatan Pahang.

(v)  Bendahara sebagai seorang pembesar yang berkuasa dalam menentukan perlantikkan sultan dan bertanggungjawab menabalkan menduduki takhta kerajaan.

 a.  Sebagai pembesar berkuasa dan berwibawa, Bendahara Paduka Raja mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan Melaka.
- Setelah anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad (dalam episod bermain sepak raga), Bendahara melafazkan kata-kata, "..tidak akan bertuankan anak raja seorang ini".
- Kata putus Bendahara membawa kesan kepada perlucutan hak Raja Muhammad sebagai pewaris takhta Melaka. Raja Muhammad tersingkir ke Pahang.

b. Bendahara Paduka Raja melaksanakan wasiat sultan untuk melantik Sultan Mahmud Syah sebagai pengganti takhta Melaka selepas kemangkatan Sultan Alau'd-Din Riayat Syah.
- Bendahara berusaha menjaga Sultan Mahmud Syah (masih kecil) claripacla dibunuh oleh Raja Tua demi melaksanakan wasiat.
- Raja Tua iaitu nenda Sultan Mahmud Syah mahukan Raja Menawar dilantik sebagai pemerintah Melaka.
- Bendahara tetap mengikut wasiat menabalkan Sultan Mahmud Syah.

(vi) Sebagai seorang pembesar yang tegas dan setia.
Bendahara sangat setia kepada sultan Melaka Setiap perintah sultan akan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan, seterusnya menaikkan martabal Sultan Melaka.
Bendahara mengetuai angkatan Melaka menolong Sultan Zainal Abidin merebut takhta Pasai.
Bendahara tidak teragak-agak bertindak tegis membuat keputusan enggan membantu Sultan Zainal Abidin bagi kali kedua setelah Sultan Zainal Abidin enggan menghantar surat sembah ke Melaka.SERI NARA DIRAJA (TUN ALI)

Latar Belakang
Tun Ali ialah anak Mani Puriclan bersama isterinya Tun Ratna Sandari (Puteri Seri Nara Diraja). Adiknya Tun Ratna Wati diperisterikan oleh Sultan Muhammad Syah –> lahir putera Raja

Peristiwa-peristiwa Penglibatan Seri Nara Diraja dalam Kerajaan Melaka.

(i)  Terlibat campur tangan dalam rampasan kuasa takhta Melaka.
Pembesar terpenting (orang kuat) membantu Raja Kasim dalam rancangan merampas takhta Melaka yang dikuasai oleh Raja Rekan. Rampasan kuasa berhasil. Tokoh yang memainkan peranan utama menjayakan rancangan rampasan kuasa ialah Seri Nara Diraja.
Seri Nara Diraja sangat berpengaruh terhadap Sultan Muzaffar Syah --pembesar yang sangat rapat dengan sultan, kata-kata clan kehendak Seri Nara Diraja dituruti -kesannya menyebabkan Bendahara Seri Wak Raja terasa tersingkir, tidak dipedulikan –tindakan nekad membunuh diri dengan minum racun.

(ii)  Bertindak bertentangan adat kebiasaan amalan di istana Melaka.
Jawatan Bendahara sepatutnya diwarisi oleh keturunan bendahara selepas kematian Benclahara. Seri Wak Raja, sepatutnya diganti oleh Tun Perak.
Tun Ali telah berjaya mengambil alih kedudukan/ jawatan Bendahara bergelar Bendahara Seri Nara Diraja.
- Tun Perak membawa diri ke Kelang --- dilantik sebagai penghulu orang-orang Kelang.

(III) Terlibat dalam perselisihan dan perpecahan di kalangan pembesar.
Konflik di kalangan pembesar-pembesar tercetus antara dua puak-puak yang diketuai oleh Seri Nara Diraja dan puak dari keturunan Bendahara (Tun Perak).- Puncak konflik Tun Perak terlibat semula dalam istana --- dilantik sebagai Bentara kemudian
sebagai Perdana Menteri  setelah berjaya mengusir ancaman Siam.
Perpecahan semakin ketara menyebabkan Sultan Muzaffar Syah bimbang membawa kesan buruk kepada kerajaan.

(iv) Seorang pembesar yang sangat berpengaruh.
Segala kemahuan Seri Nara Diraja diikut oleh Sultan Muzaffar Syah. Beliau bersedia menyerahkan jawatan Bendahara kepada Tun Perak setelah berkahwin dengan saudara Tun Perak iaitu Tun Kudu.
Sultan Muzaffar Syah menceraikan Tun Kudu, yang dikasihi demi kepentingan keuntuhan pentadbiran Melaka.
Perkahwinan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudii menamatkan konflik dalaman kerajaan Melaka.

(v) Seorang Pembesaryang bijaksana, berani dan berpandangan jauh.
Seri Nara Diraja berani menentang titah Sultan Mansur Syah. Beliau tidak melaksanakan tilah menghukum bunuh Hang Tuah. Mengikut tafsiran Seri Nara Diraja —> hukuman yang dijatuhkan ke atas Hang Tuah sebagai satu tindakan yang akan merugikan serta membawa kepada penyesalan.
Seri Nara Diraja bijaksana dalam melihat kelebihan Hang Tuah untuk kepentingan Kerajaan Melaka.
Tindakan Seri Nara Diraja melanggar titah sultan ternyata memberi suatu kemenangan Tindakan Seri Nara Diraja melanggar titah sultan ternyata memberi suatu kemenangan --> berjaya membuktikan bahawa Hang Tuah sangat berguna/menguntungkan istana Melaka —> Hang Tuah yang setia berjaya menghapuskan Hang Jebat yang membuat huru-hara di Melaka.

Seri Nara Diraja beroleh tiga orang anak bersama isterinya Tun Kudu.
(a)  Tun Mutahir (kemudian dilantik Bendahara bergelar Bendahara. Seri Maharaja)
(b)  Tun Tahir (dilantik sebagai Penghulu Bendahara bergelar Seri Nara Diraja)
(c)  Tun Senaja (diperisterikan oleh Sultan Alau'd­Din Riayat Syah).


TUN MUTAHIR (BENDAHARA SERI MAHARAJA)

Latar belakang:
anak Seri Nara Diraja (5 orang anak semuanya).
Seri Nara Diraja wasiatkan anak-anak dipelihara Bendahara Paduka Raja. Wasiatkan harta/emas sebanyak 5 buah peti.
Saudara lelaki Tun Mutahir ialah Tun Tahir. Bendahara Paduka Raja pernah membuat ramalan;
"Budak ini kelak menjadi Orang Besar- besar. Danpada hamba pun lebih kebesarannya, tetapi tidak kekal. " (Sulalatus Salatin, hlm. 146)
Ramalan setelah melihat cahaya turun memancar dari langit di kepala Tun Mutahir pada suatu subuh.
Bendahara menguji kebolehan Tun Tahir dan Tun Mutahir dalam perniagaan --> beri pinjam 10 tahil emas tiap Seorang ---) dapat untung yang banyak barulah harta peninggalan diserahkan.
Tun Mutahir sejak zaman remaja menceburkan dari dalam perniagaan. Perniagaan sering mendapat keuntungan. ('Adapun akan Tun Mutahir selamaya ia menyuruh mencari itu, tiada pemah rosak, maka ia menyuruh belayar juga.) (Sulalatus Salatin, hlm. 148)
Tun Mutahir dilantik menjadi Temenggung, bergelar Seri Maharaja. Pemerintahan Melaka ialah Sultan Mansur Syah. (saudaranya Tun Tahir dilantik sebagai Penghulu Bendahara bergelar Seri Nara Diraja. Tun Abdulah bergelar Seri Nara Wangsa).
Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara sewaktu Melaka diperintah oleh Sultan Mahmud Syah (setelah kematian Bendahara Putih). Pemilihan Tun Mutahir dibuat oleh bonda Sultan Mahmud Syah daripada Sembilan orang calon yang disayangi Sultan Mahmud Syah.
Tun Mutahir bergelar BendaharaSeri Maharaja 4 Melaka bertambah makmur, mashyur di kalangan pedagang-pedagang di Melaka zaman ini.
- Tragedi berdarah ---> Bendahara mati dibunuh Sultan Mahmud Syah. (lihat huraian peristiwa di bawah).

Sifat-sifat Tun Mutahir:

1.     Saksama, adil, murah, terlalu balk budi pekertinya. (Sulalatus Salatin, hlm. 206)
2.     Hubungan balk dengan pedagang- pedagang 4 menjaga kebajikan pedagang- pedagang di Melaka hingga namanya termasyhur di kalangan mereka. Hal ini jelas dari nyanyian saudagar-saudagar;
"Selamat Bendahara Melaka, pisang jarum, air Bukit China, Bendahara Seri Maharaja. " (Sulalatin Salatin, hlm. 206)
3.     Bijaksana dalam berurus niaga –> emas yang diboil pinjam sebanyak 10 tahil diperdagangkan --> mendalml keuntungan (laba) yang banyak. Begitu juga enum peninggalan ayahnya dijadikan sebagai modal perniagaan –> beroleh untung yang banyak.
4.     Dihormati dan disanjung kerana ketokohan ---> bukan sahaja disebabkan oleh beliau seorang pembesar  terkenal tetapi kerana keperikemanusiaan mulia ymig dimilikinya. Misalnya -- jika anak-anak raja datang mengadap, Bendahara tidak turun menjemput. Manakala anak-anak raja, akan naik duduk di balai setelah ditunjukkan oleh Bendahara.
5.     Berani dan bijak bermain senjata –> dilantik sebagai  ketua Angkatan Perang Melaka membantu Pahang menentang serangan Legor.
6.  Pembesar berwibawa dan sangat berpengaruh. Contoh:sewaktu raja Kedah di Melaka untuk dinobatkan raja Kedah telah makan sisa makanan yang dimakan oleh Bendahara. Walaupun Bendahara menegahnya tetapi raja Kedah memberi alasan;
kerana Bendahara orang tua, pangkat bapa kepada beta. " (S, Salatin, hlm. 244)
Contoh lain:
Kapitan Mor, ketua angkatan Peringgi sewaktu menyerang Melaka mengakui bahawa selagi "..ada Bendahara Seri Maharaja, berapa pun besarnya angkatan Goa mau menyerang, Melaka tidak akan kalah. "(Sulalatus Salatan, him.245)
7.  Seorang pembesar yang alim, pengetahuan tinggi dalam ilmu Islam. Jelas daripada hubungan rapat dengan alim ulama di Melaka seperti Mahkdum Sadar Jahan. Bendahara pernah berkunjung ke rumah Makhdum.
8.  Kesetiaan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada raja Melaka. Bendahara tidak membantah hukuman bunuh yang dijatuhkan malah melarang anak buahnya menentang atau melawan. Sebagai seorang pembesar yang sangat berpengaruh dan sangat kaya, Bendahara boleh menentang titah raja. Lebih-lebih lagi tuduhan ke atas Bendahara merupakan fitnah sernata­inata. Tetapi Bendahara tidak berbuat demikian, kerana Iii masih tetap berpegang teguh kepada "daulat dan derhaka" ---> pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya seperti kata-kata Bendahara,
"Hei, Hassan! Hendak membinasakan nama orang tua-tua kitakah engkau? Kerana adat Melayu tiada pernah derhaka," (Sulalatus Salatin, hlm. 257)
9.  Tragedi hitam dalam sejarah hidup Bendahara Seri Maharaja.
Bendahara mempunyai anak perempuan yang cantik iaitu Tun Fatimah. Bendahara tidak menunjukkan Tun I atimah terlebih dahulu kepada raja Melaka Sultan Mahmud sebelum dikahwinkan dengan Tun Ali.
Raja Dibaruh pernah mencadangkan kepada Bendahara supaya Tun Fatimah ditunjukkan kepada raja Melaka kerana;
"..yang istiadat raja Melayu, apabila tiada beraja perempuan anak Bendaharalah akan jadi Raja Perempuan. "(Sulalatus Salatin, him. 251 )
- Tun Mutahir menyedari/sedia memahami adat tersebut clan sengaja berbuat demikian dengan alasan;
"..akan patik ini orang jahat, patut same jahat juga. "(sulalatus Salatin, hlm. 251)
Tindakan Bendahara itu telah mencetuskan dendam di hati Sultan Mahmud Syah. Pada hari persandingan Tun Fatimah, barulah Sultan Mahmud Syah mengetahui Bendahara mempunyai seorang puteri yang cantik jelita. Sultan Mahmud Syah mula menaruh dendam, "...jahatnya Pak Mutahir ini, demikianlah balk anaknya tiada ditunjukkan kepada kita. " (Sulalatus Salatin, hlm. 251)

Punca fitnah ke etas Bendahara - rentetan peristiwa.
(i)      Raja Mendaliar berdendam kepada Bendahara kerana die pernah dimalukan di hadapan pembesar-pembesar. Pada suatu hari raya, Bendahara seclang di hadapan orang besar-besar menantikan raja keluar. Raja Mendaliar  terus masuk ke balairung dan terus menyernbah Bendahara. Bendahara menepis tangan Raja Mendaliar dan memaki hamun Raja Mendaliar kerana Yang Dipertuan belum lagi menjunjung duli.
(ii)  Nina Sura Dewa berdakwa dengan Raja Mendaliar –> kes dibawa kepada Benclahmo untuk diselesaikan. Oleh kerana hari hampir petang, Bendahara meminta kedua saudagar itu kembali dan meneruskan perbincangan pada keesokan harinya.
(iii) Pada sebelah malamnya Nina Sura Dewana datang ke rumah Bendahara dengan membawa hadiah sebanyak sebahara emas. Tanya memberitahu niat sebenarnya. Nina Sura Dewana mempersembahkan kepada Bendahara bahawa emas itu, ".akan   pembeli sirih pinang. (Sulalatus Salatin, him. 255)
(iv)     Kedatangan Nina Sura Dewana ke rumah Bendahara ---> diketahui oleh Kitul ---> bawa berita (fitnah) mengadu kepada Raja Mendaliar. Kitul berhutang pada Raja Mendaliar sebanyak sekati emas. Kitul memberitahu Raja Mendaliar bahawa, "Nina Sura Dewana menghadiahkan sebanyak 10 kati emas kepada Bendahara clan bermuafakat akan membunuh Raja Mendaliar."
(v)  Raja Mendaliar berterima kasih kepada Kitu ldan  hutang Kitul dilupuskan
(vi) Raja Mendaliar terus pergi mendapatkan Laksamana Khoja Hassan –> beri sogokan emas (sekati emas) supaya Khoja Hassan dapat sampaikan berita (rahsia) kepada sultan. Berita yang disampaikan;
"..Datuk Bendahara hendak derhaka. Orang kaya persembahkanlah ke bawah Duli Yang Dipertuan, sudah ia berbuat takhta kerajaan, menempa ciu emas dan kaus emas; kasadnya hendak naik raja dalam negeri Melaka ini." (Suialatus Salatin, hlm. 256)
(vii)    Sultan Mahmud Syah terus menerima berita (fitnah) yang disampaikan Laksamana Khoja Hassan kerana selama ini Sultan Mahmud Syah memang berdendam pada Bendahara. Apabila mendengar berita bahawa Bendahara hendak menderhaka, merupakan suatu peluang ibarat kata,
"..seperti orang mengantuk disorongi bantal; kerana baginda bersedia menaruh dendam akan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya TunFatimah itu .. "(Sulalatus Salatin, him. 257)
LAKSAMANA HANG TUAH

Latar Belakang:
Asal keturunan --> anak raja Bajung. Nama asalnya ialah Daeng Mempawah. Negeri Bajung dari kepulauan Mengkasar.
Gelaran Hang Tuah diberi oleh Sultan Mansur Syah. Ketika Hang Tuah dibawa ke Melaka, usianya dalam lingkungan 12 tahun.
Bijaksana dalam bermain senjata dan ilmu hulubalang.
Sahabat-sahabat terkenal seramai 8 orang -> Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hassan dan Hang Hussin.
Sifat fizikal - segak, cerdik, perkasa clan tampan digilai anak-anak dara/perempuan.
Gelaran "Laksamana" anugerah sultan kerana berjaya mengembari seorang Jawa mengamuk.

Perwatakkan Hang Tuah

(i) Terlibat dalam peperangan;
Turut bersama dalam angkatan perang Melaka menyerang dan menakluki negeri- negeri lain (perluasan tanah jajahan dalam mengukuhkan kebesaran Melaka).
Mengiringi Bendahara Paduka Raja membantu Sultan Zainal Abidin dalam perang saudara merebt it takhta Pasai.
Mengiringi PadukaTuan dan Seri Bija Dimlo menentang angkatan perang Haru yang merosakkan jajahan Pasai dan tanah jajahan Melaka.
(ii) Sebagai pengiring dan pengawal sultan
-  Mengiringi Sultan Mansur Syah dalam rombon(lim Diraja ke Majapahit.
- Tanggungjawab Hang Tuah ---> mengawal keselamatan sultan.
(iii) Sebagai Panglima Mengetuai Angkatan Perang.
Hang Tuah mengetuai angkatan perang Melaka menumpaskan kegiatan lanun yang mengancam keselamatan Melaka - menentang Semerluki (anak Raja Mengkasar) yang menjalankan kegiatan perlanunan di Tanah Jajahan Melaka.
- Mengetuai angkatan Melaka ke Pahang ---> tujuan mengajar perbuatan sultan Pahang membunuh Telanai Terengganu tanpa memberitahu Melaka.
- Mengetuai angkatan ke Siak ---> bertujuan mengajar perbuatan raja Siak membunuh seorang rakyat Siak tanpa memberitahu Melaka.
(v) Seorang 'hamba' raja yang sangat setia.
Kesetiaan Hang Tuah kepada sultan Melaka tidak berbelah bagi. Hang Tuah seorang hulubalang yang amat setia, sanggup melakukan apa sahaja titah raja dan tanpa membantah atau mengancam keselamatan dirinya.
Tindakan Hang Tuah menunjukkan kesetiaan;
a.  Sanggup menentang Hang Jebat demi menjaga martabat raja Melaka. Walaupun Hang Jebat menderhaka kerana membela "kematiannya"/ membela keadilan terhadap kezaliman, namun Hang Tuah tetap menganggap tinclakan Hang Jebat Sebagai penderhakaan -> yang mesti dihapuskan.
b.  Kesetiaan Hang Tuah merawat, menjaga keselamatan Sultan Mahmud Syah ketika baginda mendapat sakit buang-buang air.

Sanggup masuk ke dalam lubang najis untuk menyelamatkan kuda kesayangan raja.

Monday 14 July 2014

Penulisan Kreatif

Bahagian A: Penulisan Kreatif

1.         hasilkan lima bait pantun empat kerat  yang bertemakan budi pada keluarga.
Skema permarkahan:
Pecahan
Isi
Markah
Pecahan Markah
Keterangan
A
Ciri-ciri
9
1 isi = 3 markah
3 isi = 9 markah
1. memenuhi tiga ciri pantun
2. dua ciri wajib dan mana-mana yang lain

A1: 4 baris dalam satu bait (wajib)
A2: Rima akhir sama a/b/a/b (wajib)
A3: 2 baris pembayang / 2 baris maksud
A4: 8 hingga 12 sukukata
A5: 4 hingga 4 patah perkataan dalam sebaris
B
Tema
2

Menepati  tema
C
Persoalan
5

Bertemakan budi pada keluarga
C1: membalas budi
C2: menghargai / menjunjung  budi
C3: berbudi bahasa
C4: mengenang budi
C5: membuat budi
Nota: lain-lain yang sesuai diterima
D
Gaya Bahasa
4
1 isi = 1 markah
4 isi = 4 markah
mengandungi empat gaya bahasa
§      Aliterasi
§      Asonansi
§      Simile
§      Metafora
§      Pesonifikasi
§      Hiperbola
§      Paradoks
§      Anafora/perulangan kata di awal baris
§      Epifora/perulangan kata di akhir baris
E
Kreativiti
5
1 bait = 1 markah
5 bait = 5 markah
E1: Tajuk  1 markah
E2: Kesinambungan idea
      2 markah (keseluruhannya)
      1 markah (sebahagian)
E3: Persoalan
      2 markah (3 persoalan)
      1 markah (2 persoalan)
      0 markah (1 persoalan)
Jumlah
25