Tuesday, 30 April 2013

cerita padi.

Saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh...TAPI saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi...Dalam melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai...NAMUN saat melakukan keburukan, tidak pernah ada kebaikan bersamanya.Jangan bosan berbuat baik, meski kadang tidak sempurna.Manusia sempurna justru karena memiliki kekurangan di samping kelebihan dan kelemahan selain kekuatannya.

Tuesday, 16 April 2013

SULALATUS SALATINPetikan 1 (halaman 130)
Hatta maka sekali persetua, kuda kenaikan Sultan Mansur Syah jatuh ke pelindungan tahi, seorang pun tiada hendak menambatkan tali kepada kuda itu. Setelah dilihat oleh Laksamana Hang Tuah orang yang beratus-ratus itu seorang pun tiada mau turun mengambil kuda itu, maka Hang Tuah pun segera terjun ke dalam pelindungan itu, ditambatkannya tali pada kuda itu. Maka diudaoranglah ke atas. Setelah kuda itu naik, maka Hang Tuah pun naik ; tubuh dan muka Hang Tuah penuhlah dengan tahi sampai ke kepalanya, lalu ia pergi mandi berlangit, berbedak. Setelah Sultan Mansur Syah melihat kuda baginda sudah naik itu, maka terlalulah sukacita baginda ; beberapa puji baginda akan Hang Tuah, serta dianugerahi persalinan dengan sepertinya.
Fakta
Cinta akan negara
Huraian /contoh:
(Pro dan kontra)
Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Seekor kuda Sultan Mansur Syah terjatuh ke dalam pelindungan tahi (jamban).oleh sebab tiada sesiapa yang mahu mengeluarkan kuda itu, Hang Tuahlah yang masuk ke dalam pelindungan tahi tersebut. Beliau berjaya mengeluarkan kuda tersebut dan hal ini menggembirakan Sultan Mansur.
Kesan:
Setiap warganergara perlulah berbakti dan cintakan tanah air supaya bagi menjamin keharmonian dalam masyarakat.
                                                                                                           
PEMBANGUNAN NEGARA
NASIONALISME
PETIKAN 2 (HALAMAN 93)
 Bermula akan Tun Kudu itu anak Bendahara Seri Wak Raja, saudara Paduka Raja, diperisteri oleh Sultan Muzaffar Syah, terlalu baik rupanya ; tetapi matanya juling sedikit. Setelah didengar oleh Sultan Muzaffar Syah, Seri Nara Diraja mau akan Tun Kudu itu, sesaat itu juga ditalak oleh baginda, dihantarkan ke rumah Paduka Raja, diberi belanja, disuruh berhadir akan dikahwinkan dengan Seri Nara Diraja. Maka kata anak buah Seri Nara Diraja.
FAKTA
BERKORBAN UNTUK NEGARA

HURAIAN / CONTOH;
(Pro dan Kontra)
Semenjak Paduka Raja (Tun Perak) menjadi pembesar, orang- Melayu telah berpecah kepada dua kumpulan – satu kumpulan memihak kepada  Paduka Raja dan satu kumpulan lagi memihak kepada Bendahara Seri Nara Diraja. Kedua-dua pembesar itu sendiri sering berselisih faham (bersinggit). Keadaan ini menimbulkan kebimbangan di hati Sultan Muzaffar Syah. Sultan Muzaffar Syah telah menawari Bendahara Seri Nara Diraja, yang telah kematian isteri itu, dengan beberapa rang perempuan untuk dikahwininya. Beliau telah memilih Tun Kudu untuk dikahwininya.
  Perkahwinan tersebut telah merapatkan hubungan Bendahara Seri Nara Diraja dengan Paduka Raja, malah Seri Nara Diraja sendiri telah mencadangkan supaya baginda Sultan melantik Paduka Raja sebagai bendahara.

Kesan:
Sebagai seorang warganegara, kita mestilah berkorban untuk negara untuk mengelakkan perpecahan kaum atau bangsa demi kepentingan bersama.NASIONALISME
Petikan 3 (halaman 118):

Maka Sultan Mansur Syah pun berkira-kiraakanpergikeMajapahit,beranirasanyabagindaakangaluhMajapahititu.BagindamemberititahkepadaBendaharaPaduka Raja menyuruhberlengkap;makabaginda pun mengerahsegala orang supayaberlengkapperahu,masing-masingdengankuasa.Ada lima ratusbanyaknyaperahu yang besar-besar,lain pula perahu yang kecil-keciltiadaterbilang;keranapadamasaitukelengkapanSingapurasahajaseratusbuahlancaranbertiangtiga.Sungai Raya pun demikianjuga.MakaBendaharaPadukaRaja,dan Seri Nara Diraja,dan Seri BijaDirajadansegalahulubalang yang besar-besar,ditinggalkanBagindamenungguinegeri.

Fakta :
Kepatuhandankesetiaan yang berkekalankepada Raja dan Negara
Huraian / contoh
   (pro dankontra )
BendaharaPaduka Raja ( Tun Perak ) seorang yang patuhdansetiakepada Raja danNegara.Contohnyabeliaumenjadipenasihat Sultan dalamhal-halpentadbirandanpendapatbeliaudiikutioleh Sultan .Beliauterlibatsecaralangsungketikapemerintahan Sultan MuzaffarSyah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alau’d-Din  RiayatSyah, dan Sultan Mahmud  Syah.Beliaumahumemastikankedudukannegeri Melaka tetapmantapdankeamanantetapterjamin.SekiranyaTun Perak tidakmenjadipenasihat yang baikkepada Raja dan Negara maka Sultan tidakakandapatmentadbirnegaradenganbaik.
Kesan:
Sebagaiseorangpelajar, sikappatuhdantaatperludiamalkansupaya Negara sentiasaamandandamai.Selainitu, nasihatmenasihatiperludilakukan agar kesejahteraan Negara dapatdirasaibersama.


Petikan 4 (halaman 140):

Setelah Sultan Mansur Syahmelihat Hang Tuahdatang, makadianugerahibagindaayapan.Setelahsudah Hang Tuahmakan,makaoleh Sultan Mansur Syahdiambilkerisdaripadapinggangbaginda,”Basuhkanarang di mukaaku.”Makasembah Hang Tuah,”Insya-Allah Taala,baiklahtuanku”.Maka Hang Jebat pun menjunjungduli,lalupergimendapatkan Hang Jebat.

Fakta :
Peristiwapertikaman Hang Tuahdan Hang Jebat
Huraian / Contoh
   ( Pro danKontra )
Sultan Mansur Syahmemberikerisbagindakepada Hang Tuahdanbagindamenyuruh Hang Tuahuntukpergimendapatkan Hang Jebatuntukmembersihkannamabaginda .Maka Hang Tuah pun pergikeistanauntukmembunuh Hang Jebat .Setelah lama merekaberbalastikam, akhirnya Hang Jebatterbunuh.Mayat Hang Jebatdibuangkelautdananakbininyaturut di buang .Kaki tiangrumahdantanahbekasrumah Hang Jebatdigalidandibuangkelaut.Sekiranya Hang Tuahtidakmendapatkankepercayaandaripada Sultan Mansur Shah maka Sultan Mansur Shah tidakakanmemberikerisnyakepada Hang Tuah.
Kesan :
Sebagaiseorangpelajar, kepatuhan yang utuhperlulahditerapdalamdiri agar mendapatkepercayaandaripadaibubapadan guru.


NOVEL SBDKLPetikan 1(halaman 113):
Syarikat Lombong Lembah Tualang telah ditubuhkan. Encik Muhammad bin Idris duduk bertafakur di atas sejadah, berzikir dan berdoa. Dia baru selesai sembahyang sunat syukur dan sunat tahjjud. Dia mencuba sedaya upaya menheningkan cipta, mengosongkan hati nubarinya dari segala was-was dan khannas, menyerah seikhlas-ikhlasnya kepada Allah subhanahu wa taala. Dia memohon petunjuk dan hidayat, mohon taufik dan bimbingan untuk kejayaan usahanya mengendalikan syarikat yang baru ditubuhkan itu.
Fakta:
Berbakti kepada Negara melalui pembukaan Lombong Lembah Tualang
Huraian/contoh:
(Pro & Kontra)

En.Muhammad mengambil risiko untuk berhenti kerja dan membuka Syarikat Lombong Lembah Tualang untuk kepentingan dirinya dan penduduk kampung. En.Muhammad dijadikan pengerusi syarikat kerana dia dipercayai dapat mempengaruhi penduduk Kampung Pulai, sebuah kampung yang termasuk dalam kawasan yang akan dilombong. Jika sekiranya En.Muhammad tidak mengambil risiko untuk membuka syarikat tersebut nescaya dia tidak akan berjaya menjadi ahli perniagaan yang tersohor dan penduduk kampung Lembah Tualang tidak akan berkembang maju.
Kesan
Kita perlu mengambil sedikit risiko bagi mencapai kejayaan dalam hidup agar kita terus maju kehadapan.

  Petikan 2(halaman 34)
Pekan Tualang telah dibersihkan.Bendera-bendera negeri dan bendera Persekutuan berkibaran pada tiap kedai.Pintu gerbang telah dibina dekat batu tanda Majlis Bandaran,sebuah lagi dekat rumah rehat,sebuah dekat simpang masuk bandar dan sebuah di perimpangan ke pejabat daerah. Kelab pegawai kerajaan di hujung padang bola itu pun sudah diberihkan dan di hias dengan bendera dan panji-panji.Keliling padang juga di barisi oleh panji-panji berbagai warna Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan akan berangakat mengadakan lawatan 2 hari mulai esok.Tiap-tiap tahun peritiwa begitu berlaku.Baginda Sultan berangkat menemui rakyat dari daerah ke daerah sebulan dua sebelum perayaan puja umur Baginda.
FAKTA
TAAT SETIA KEPADA RAJA DAN NEGARA


HURAIAN/CONTOH
(pro dan kontra)
Sifat kesetiaan rakyat terhadap raja akan membentuk suasana keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat.Ini dapat dilihat di dalam novel SBDKL  melalui peristiwa penghortmatan rakyat tehadap raja dengan mengingati dan meraikan sambutan ulang tahun Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan dengan gilang-gemilang di Pekan Tualang denagan kerjasama penduduknya.Sekiranya,rakyat Pekan Tualang tidak berkerjasama untuk meraikan sambutan ulang tahun Sultan maka tidak mungkin sambutan tersebut diraikan dengan jayanya dan hubungan rakyat dengan raja tidak beroleh kesejahteraan.

KESAN
Setiap warganegara perlu menumpahkan taat setia kepada raja sebagai pemimpin tertinggi dalam negara kita yang mengamalkan konsep demokrasi beraja.
Petikan 3 (halaman 39)
            “Ah, bukan ladang, kebun saja, barangkali empat lima ekar. Entahlah.Saya pun tak tahu sangat tujuannya.Tapi agak saya dia nak ajar budak- budak di sini berusaha menanam orkid untuk dijadikan perniagaan.Bunga orkid memang laku di bandar- bandar, bahkan laku dijual ke luar negeri.
Fakta :
Melakukan kebaktian untuk masyarakat dan negara
Huraian /Contoh:
(Pro dan Kontra)
Berbakti kepada masyarakat dan  negara merupakan satu amalan yang baik. Sebagai contoh peristiwa berbakti kepada masyarakat dan negara dapat dilihat melalui watak Cik Puan Tipah dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang telah mengusahakan penanaman kebun orkid kerana dia juga meminati bidang perniagaan. Pada masa yang sama dia telah mengajar penduduk  Jeram Medang mengusahakan tanaman orkid untuk mengubah kehidupan mereka agar hidup lebih senang dan dapat meningkatkan ekonomi negara. Hal ini kerana, kegiatan penanaman orkid yang dilakukan oleh Cik Puan Tipah ini dapat mempelbagaikan ekonomi negara sekaligus membantu meningkatkan ekonomi negara. Kegiatan yang dilakukan oleh Cik Puan Tipah ini juga dapat membantu masyarakat untuk memajukan diri mereka. Jika sekiranya, Cik Puan Tipah tidak bertindak sedemikian, sudah tentu masyarakat dan negara tidak akan maju dari sudut ekonomi serta sosial.    

Kesan :
Sebagai seorang pelajar, kita haruslah berbakti kepada negara dalam apa jua bentuk sumbangan untuk memajukan negara dan memperbaiki sistem sosial dalam hidup kita.BERBAKTI  KEPADA NEGARA
Petikan 5 (halaman 16 dan 23)
        Kemudian segera dia mencapai gambar Robert,anak sulungnya yang kacak berumur 23 tahun.Dua tahun lagi anaknya akan pulang dari London dengan ijazah Kejuruteraan Lombong itu pilihan ayahnya.
     Rahim,terutamanya akhir-akhir ini kerap menulis dari London tentang kemerosotan moral di seluruh dunia oleh kerana manusia sekarang telah menurunkan darjat mereka menjadi hamaba kepada kekayaan,hamba hawa nafus,hamba kemewahan dan kemalasan.Manusia sekarang tidak mempertahankan dirinya lagi sebagai manusia,makhluk Allah yang berdarjat.
Fakta :
Berbakti Kepada Negara
Huraian/Contoh
(Pro dan Kontra )
Nasionalisme adalah satu ideologi yang mencipta dan mempertahankan kedaulatan sesebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identiti bersama untuk sekumpulan manusia.Rahim dan Robert telah pergi belajar ke luar negara iaitu London untuk mempelajari ilmu dalam Jurusan Kejuruteraan Lombong untuk memajukan perlombongan bijih timah di Kampung Pulai apabila mereka pulang ke tanah air suatu hari nanti .Jika sekiranya Rahim dan Robert tidak dihantar ke luar negara mereka tidak akan dapat menyumbang bakti kepada negara dalam ilmu perlombongan.
Kesan :
Setiap warganegara perlu menyumbangkan bakti kepada negara agar negara dapat berkembang dengan lebih maju.
Fakta
Berbakti untuk negara
Huraian / Contoh
(pro dan kontra)
(watak : YB Muhd Yusuf)
Sudin memulakan ucapan itu dengan menyatakan tuan pegawai daerah dan pegawai FELDA datang adalah untuk memberitahu tentang syarat-syarat dan kewajipan orang kampung apabila nanti telah diterima masuk ke rancangan FELDA. Sudin juga menyatakan kemasukan ke rancangan FELDA dapat mengubah nasib dan masa depan mereka. Sudin memuji dan menyebut jasa-jasa YB Muhd Yusuf yang membukakan jalan dan mendapatkan kemudahan untuk orang Kampung Pulai. Jika sekiranya YB Muhd Yusuf tidak membantu penduduk Kampung Pulai sudah pasti penghuni di kampung tersebut tidak akan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan untuk kepentingan generasi akan datang.
Kesan
Kita mestilah sentiasa memastikan setiap orang mendapat kebebasan untuk melangkah kepada hidup yang lebih baikPetikan 4 : (halaman 328)
Orang bertepuk lagi dan sudin bertambah gembira.
                “Yang Berhormat Muhd.Yusuflah yang membukakan jalan dan mendapatkan kemudahan untuk kita sekalian maju selangkah kepada hidup yang lebih baik dan lebih senang.Dia bukan memikirkan kita saja tetapi yang pentingnya anak cucu kita di kemudian hari.”

FUNGSI SASTERA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKATPengenalan
Sastera terhasil dari kesedaran dan keinginan pengarang atau masyarakatnya untuk berkongsi maklumat dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Mereka menggunakan sumber daripada persekitaran, pengalaman, pemerhatian atau  pembacaannya untuk mengetengahkan sesuatu yang menarik untuk dikongsi. Lantaran itu sesebuah karya sastera tidak dihasilkan dengan kekosongan atau tanpa sebab sebagaimana dijelaskan oleh Mohamad Mokhtar Hassan (2005). Beliau berpendapat bahawa teks atau karya sastera adalah rakaman imaginasi pengarang yang di dalamnya sarat dengan maklumat dan isian sama ada bersifat keintlektualan mahupun kerohanian. (Konsep 1)

Sesuatu yang dipaparkan dalam karya tersebut mempunyai tujuan dan fungsinya yang tersendiri berdasarkan pertimbangan dan pengamatan pengarangnya.(Konsep 2) Dalam konteks ini, Muhammad Haji Salleh (2000), berpendapat bahawa peranan dan fungsi sastera zaman tradisional lebih luas dan pelbagai cabarannya. Beliau berpandangan bahawa fungsi kesusasteraan pramoden ternyata lebih besar berbanding dengan fungsinya pada zaman moden agak menipis.

Berdasarkan dua pandangan tersebut dapat dirumuskan bahawa sastera sebagai hasil karya kreatif dan imaginatif berfungsi dan mempunyai tujuan dan fungsi  tertentu penghasilannya. Dalam hal ini beberapa sarjana tempatan melalui kajian dan tulisan mereka telah menggariskan pelbagai berhubung dengan fungsi sastera. Antaranya, pandangan daripada Ramli Isin, Muhammad Haji Salleh, Usman Awang dan Hashim Awang. (Sorotan Kajian) Berdasarkan pendapat tersebut dapat dirumuskan bahawa peranan dan fungsi sastera merangkumi aspek luaran dan dalaman yang dapat dikesan melalui genre sastera tradisional mahupun genre moden. (Batasan Kajian) 

Objektif Kajian
Justeru penulisan esei ini akan mengenal pasti fungsi dan peranan sastera Melayu (objektif Kajian 1). Di samping itu, penulisan ini juga akan  membincangkan fungsi dan peranan sastera dengan merujuk kepada  sastera yang bermula daripada tradisi lisan hinggalah kepada tradisi tulisan atau era kemodenan. (Objektif Kajian 2). Dalam hubungan ini, perbincangan akan menjurus kepada beberapa fungsi  sastera yang telah dikenal pasti iaitu  sebagai medium protes atau kritik sosial , (sub topik 1) medium hiburan, (sub topik 2),  sebagai medium mendidik masyarakat  (sub topik 3), dan sebagai dokumentasi masyarakat (sub topik 4) akan dibincangkan.  Beberapa karya daripada pelbagai genre akan digunakan sebagai bahan perbincangan merangkumi puisi dan prosa tradisional serta puisi dan prosa moden.  

Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah perpustakaan (Kaedah Kajian- Apa, Mengapa,Bagaimana) iaitu dengan merujuk kepada bahan-bahan tulisan seperti tesis, jurnal, kertas kerja serta tulisan-tulisan ilmiah di beberapa perpustakaan antaranya Perpustakaan Negeri, Pusat Sumber Daerah dan XXXXXXXXX. Selain itu, maklumat dan sumber rujukan juga diperoleh  melalui dalam talian. Bahan rujukan yang dipilih bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang sahih yang ditulis oleh pakar atau pengkaji yang berkaitan dengan bidang kajian ini. Dalam hal ini, sumber rujukan yang berkaitan dengan aspek kajian akan dipilih dan digunakan sebagai sumber rujukan. Sumber rujukan yang dipilih ini digunakan untuk memantapkan konsep, mengukuhkan huraian mahupun memperoleh contoh-contoh yang berkaitan.

Analisis dan Perbincangan

Hubungan antara sastera sangat erat. Lantaran  itu sesebuah karya itu dihasilkan untuk dimanfaatkan oleh manusia dan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan. Justeru penjelasan berhubungan dengan  fungsi sastera secara langsungnya berkaitan dengan persoalan hidup dan kehidupan masyarakat yang akan dijelaskan secara rinci.

i.              Fungsi Sastera sebagai  Medium Protes dan Kritik Sosial

Sastera adalah rakaman kehidupan yang mengali dan menyelongkar kehidupan manusia daripada pelbagai dimansi dan sudut pandang yang berbeza-beza. Sesuatu yang dipaparkan dalam sastera adalah sesuatu yang berlaku dan terjadi dalam reality kehidupan manusia. Hal ini kerana sastera adalah gambaran kehidupan manusia sebagaimana ditegaskan oleh Usman Awang, A. Samad Said dan Dharmawijaya. Lantaran itu, karya sastera bukan sahaja merakamkan sesuatu yang luar biasa tetapi pekara yang biasa tetapi diolah dalam bentuk karya kreatif yang indah sifatnya.

Berasaskan pertimbangan bahawa karya sastera berfokuskan masyarakat, kehidupan dan manusia, tentunya hubungan dan pertalian antara ketiga-tiga entiti ini saling berkaitan. Dalam konteks masyarakat yang pelbagai susun lapis dan kehidupan yang melatari menjadikan wujudnya jurang dalam kalangan mereka. Hal ini akan mempengaruhi tindakan dan susila adab sama ada untuk tujuan menegur, mengkritik mahupun menyampaikan mesej. Dalam masyarakat terdapat pelbagai watak yang mempunyai peranan tertentu dalam masyarakatnya. Namun dalam keadaan tertentu mereka tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana diamanahkan. Misalnya berhubung konsep perjuang terdapat pelbagai tafsiran yang diketengahkan dengan merujuk dua buah Harga Sebuah Maruah dan Titis Darah Terakhir.  Dalam hal ini, pengarang kedua-dua novel menggunakan landasan yang sama iaitu menggunakan watak dapat di kesan walaupun terdapat perbezaan dari aspek cara perjuangan tersebut dipaparkan dalam karya.  Hal ini dikesan dalam contoh petikan di bawah :

“…Dalam hidup ini kita tidak harus terus di belenggu dengan tekanan yang melulu. Kita harus berani untuk membebaskan diri tanpa rasa ragu kerana itu hak kita  tetapi jangan sampai membelakangi undang-undang.”
                                                            (Harga Sebuah Maruah)

Dalam petikan di atas, jelas memperlihatkan bahawa konsep perjuangan yang berasaskan pertimbangan akal . Hal ini dapat dikesan melalui frasa  tetapi jangan sampai membelakangi undang-undang.”

Namun dalam novel Titis Darah Terakhir karya Adhyat Helmy memperlihatkan perbezaan konsep perjuangan. Hal ini dapat dikesan melalui petikan berikut;

“… Jangan ada seinci tanah kita tergadai,  biar darah kita kering di badan, namun sesekali menyerah tidak sama sekali. Ini hak kita dan hak kita perlu dipertahankan”

Berdasarkan petikan tersebut jelas memperlihatkan bahawa perjuangan  untuk menegakkan hak memerlukan pengorbanan dan memerlukan pertumpahan darah.  Hal ini dapat dikesan melalui frasa “biar darah kita kering di badan, namun sesekali menyerah tidak sama sekali”.
Ulas dan kaitkan dengan kritik sosial

ii.            Sastera Sebagai Medium Hiburan
iii.           Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
iv.           Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Penutup
Berdasarkan penelitian dan perbincangan yang telah dilakukan dapat dirumuskan bahawa ………….(maklumat yang berkaitan dengan dapatan kajian - dikaitkan dengan objektif kajian, pandangan, cadangan dan  ulasan keseluruhan.)BIBLIOGRAFI

Hashim Awang. 1997. Kritikan Kesusasteraan: Teori dan Penulisan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mana Sikana.1990. Sastera Melayu Moden: Perubahan dan Tamadun. Bandar Baru Bangi. Penerbitan Karyawan.

Mohamad Mokhtar Hassan (xxxx). YYYYYYYYYYYYYYYYYY. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Haji Salleh.2000. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radiah Yusoff dan Nor’Aini Ismail. ( 2000 ). “Weltanschauung Semantik Melayu Terhadap Sungai : Kajian Makna Tak Harafiah dalam Bahasa Kiasan dan Pantun  dalam Jurnal Dewan Bahasa, 44 ( 7 ): 738-748.

http//www.sastera melayu dan kritik sastera.html/index  (19 Disember 2012)